Reguleringsplan

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som angjev bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgjevnader.

Planane vert først behandla i Utval for plan og Utvikling, og vert deretter teken vidare til kommunestyret.

Ved utarbeiding av nye reguleringsplanar nyttar Jølster kommune ein rettleiar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune; Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar.

Vedtekne planar

For å finne allereie vedtekne reguleringsplanar i Jølster, går du inn på lenka over: "fjordakart"
Steg 1 er å velgje reguleringskart under kartlag nederst på sida.

Derifrå er det to måtar å gjere det på: zoome eller søkje.

Zoome

Du zoomar deg ned på ønska område, og trykker på planen. Då kjem det opp  f.eks."RpOmråde". Den trykkjer du på og så "vis i WebPlan" nederst i boksen. Då får du opp tilhøyrande dokument i planen.

Søkje

Du søkjer på "Jølster" og får under plan opp alle reguleringsplanane i Jølster kommune. Ev. kan du søkje på planens navn. 
Du trykkjer på den ønska planen og den kjem opp i kartet. Trykk på planen i kartet og du får opp f.eks."RpOmråde". Den trykkjer du på og så "vis i WebPlan" nederst i boksen.Då får du opp tilhøyrande dokument i planen.