Regionale planer

Regional planlegging er eit samla system for offentleg planlegging i fylka. Det omfattar regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. 

Klikk for stort bileteRegional planlegging skjer under folkevald styring og kontroll og skal stimulere utvikling i regionen, både for miljø og samfunn. Fylkestinget er regional planmynde og har ansvaret for og leiinga av arbeidet med regional planlegging. Dei regionale planstrategiane blir godkjende ved kongeleg resolusjon, medan dei regionale planene blir vedtekne i fylkestinget.

Her finn du ei oversikt over dei viktigaste regionale planene:

Regional planstrategi 2016 - 2020 - høyringsdokument (frist 28.04.16)

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2018

Regional plan for folkehelse 2015 - 2025

Fylkesdelplan for klima og miljø

Regional transportplan 2014 - 2023

Regional transportplan 2014 - 2023 Handlingsdel 2014 - 2017

Regional plan for vasskraftutbygging

Regional plan for vindkraft

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 - 2025

Regional plan for vassforvalting Sogn og Fjordane region

Full oversikt over regionale planer, både vedtekne og dei som er under arbeid finn du ved å gå inn her:

Sogn og Fjordane fylkeskommune