Nasjonale planer

For å fremje ei berekraftig utvikling skal regjeringa kvart fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningslova § 6-1. Dei nasjonale forventningane skal leggast til grunn for dei nye fylkesting og kommunestyre sitt arbeid med regionale og kommunale planstrategiar og planer. 

Klikk for stort bilete

Dei nasjonale forventningane skal og leggast til grunn for staten sin  medverknad i planlegginga. Det vil gje betre samanheng mellom nasjonal, regional og kommunal planlegging, og gjere den meir føreseieleg og målretta.

Dei nasjonale forventningane samlar mål, oppgåver og interesser som regjeringa forventar at fylkeskommunane og kommunane legg særleg vekt på i planlegginga i åra som kjem. Forventningsdokumentet er retningsgjevande for regional og kommunal planlegging. Fylkeskommunane og kommunane har ansvar for å finne heilheitlege løysingar, der lokale tilhøve og lokalpolitiske interesser og omyn blir ivareteke, saman med nasjonale og viktige regionale interesser.