Miljøplan i landbruket

Frå og med 1.1.2015 vert forskrift om miljøplan avvikla.

Krava om at foretaket skal ha ein gjødslingsplan og sprøytejournal er teke inn som avkortingsgrunn i den nye forskrifta om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket som gjeld frå 1.1.2015. Internkontrollen som har dokumentert miljøhensyn i jordbruksdrifta skal no ivaretakast gjennom Kvalitetssystemet i landbruket (KSL).