Samfunnsdelen

Samfunnsdelen til kommuneplanen er eit overordna styrande dokument for Jølster kommune. Hovudmåla for kommunen er fastsett i planen, og desse skal vere styrande for den kommunale verksemda dei neste 12 åra (planperioden).

Jølster kommune har tidlegare vedteke visjon, kjerneverdiar og løfte til omverda. Desse, saman med tidlegare utarbeidd planstrategi og planprogram, ligg til grunn for arbeidet med samfunnsdelen.

Kommunen har gjennom planarbeidet komme fram til seks hovudmål, desse er grundig handsama i plandokumentet. For kvart hovudmål er utviklingstrekk og rammer, knytt til tema innanfor målet, skildra. Vidare er det peika på utfordringar knytt til å nå målet. Det er utarbeidd strategiar for å nå kvart mål. Strategiane skal konkretiserast i tiltak i ulike delplanar og gjennom den årlege verksemdplanlegginga i kommunen.

Samfunnsdelen fastset Jølster kommune sitt plan- og styringssystem som gir ei oversikt over dei styrande dokumenta i kommunen. Saman med hovudmåla for kommunen gir dette ei samangengande målhierarki. Det går fram kor ofte dei ulike planane skal vurderast og kva tidsperspektiv dei skal ha.

 

Samfunnsdelen (PDF, 14 MB)