Kommunal planstrategi 2016 - 2020 - stadfesting av vedtak

Kommunestyret stadfesta i møte 27.09.16 sitt vedtak i sak 051/16, kommunal planstrategi 2016 – 2020. Vedtaket er gjort i medhald av Plan- og bygningslova § 10-1.