Motorferdsel i utmark og vassdrag

Klikk for stort bilete

 

Må du søkje løyve?

Motorisert ferdsel i utmark er som hovudregel forbode utan løyve frå kommunen. 
Unnateke frå kravet om kommunalt løyve er nyttekøyring direkte tillete i § 4 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og i § 3 i forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagde vassdrag.
 
I tillegg må ein ha løyve frå grunneigar, dersom ein ikkje sjølv eig grunnen ein skal køyre på.
 
Kommunen har ikkje høve til å gje løyve til rein turkøyring eller anna køyring som ber preg av fornøyelseskøyring - køyringa skal vere nødvendig. 
 
Leigekøyringsløyve for snøscooter:
Jølster kommune har gjeve 5 grunneigarar høve til å ta på seg transportoppdrag med snøscooter etter § 5 i forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagde vassdrag. Oppdrag som løyvehavar av leigekøyring kan ta på seg i perioden 2016 – 2020 utan å søkje kommunen er: transport mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte etter oppdrag frå eigar, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemma og transport av ved til privatpersonar.
 
Leigekøyrarar Adresse Telefon Område
Løyve 2016 - 2020
Kjell Lyngstad Stardalen 971 65 965 Heile kommunen
Bjørn Årdal Årdal 918 46 649 Heile kommunen
Samuel Dvergsdal Dvergsdal 906 39 308 Heile kommunen
Stig Tveit Vassenden 952 39 732 Heile kommunen
Johannes Fossheim Skei 915 65 495 Heile kommunen
 
Desse har løyve til å køyre i heile Jølster på vinterføre (perioden 01.des - 30.mai), med unntak av Jostedalsbreen nasjonalpark og Naustdal Gjengedal landskapsvernområde. Det må alltid innhentast løyve frå aktuell grunneigar før køyring.
 
Dersom du vil søkje om løyve til andre føremål enn dei nemd over:

Skriv eit kortfatta brev/e-post der det går fram kor tid køyringa skal føregå, føremålet med køyringa og kvifor køyringa er nødvendig.  

 

Lenker:

Kontakt

bilde av personen: Solfrid Trå
Naturforvaltar
  • Tlf: 57 72 61 24
  • Mob: 976 23 098
  • E-post: