Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Klikk for stort bilete

 

Desse kan søkje SMIL- midlar: føretak som driv landbrukseigedom og har rett til produksjonstilskot i jordbruket, og føretak der det foregår ein tilskotsberrettiga produksjon på landbrukseigedomen. Det er eit vilkår at søkjar oppfyller vilkår i forskrift om gjødslingsplanlegging og fører journal over plantevernmidlar som vert nytta, jf. forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak, § 3.

Jølster kommune vedtok i 2017 ny Strategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2017 - 2020. I den nye strategiplana er prioriteringar og tilskotssatsar for SMIL som følgjer:

 

Tiltak i prioritert rekkefølgje

Godkjende kostnadssatsar* (maksimale)

Tilskotssats** (maksimal)

  1. Rydding av attgrodd kultur-/beitemark

3000 kr/da

70 %,

inntil 2100 kr/da

  1. Tiltak som reduserer negativ miljø-/klima-påverknad/ ureining frå jordbruket. Aktuelle tiltak kan vere

- utbetring og supplering av hydrotekniske anlegg, som graving av opne kanalar til erstatning for eksisterande lukka avlaup

- fangdammar, andre økologiske reinsetiltak og miljøplantingar

- tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmiddel

- særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytting til eksisterande driftsbygning eller driftsopplegg

Det vert kun gjeve tilskot til tiltak i tilknyting til vassførekomstar som er prioritert gjennom Regional plan for vassforvalting sine tiltaksplanar

-

50 %,

maksimalt 150.000 kr/søknad

  1. Skjøtsel av verdifull/artsrik kulturmark (biologisk mangfald) innanfor modellområde som skildra i kapittel 3.1.

-

100 %

  1. Rydding (inkludert opning av utsiktspunkt) langs ferdselsvegar, stiar og vassdrag

21 kr/m

70 %,

inntil 15 kr/m

  1. Tiltak som tek i vare verdifulle kulturlandskapselement (steingardar, rydningsrøyser, klopper, med vidare) 
 

70 %,

maksimalt 150.000 kr/søknad

  1. Vøling av bygningar i støylsmiljø og andre bygningar som dokumenterer historiske drifts- og levemåtar (t.d. sperrestover, kvernhus, smier, naust)

 

45 %,

maksimalt 150.000 kr/bygg

 

*) Generelle timesatsar: 300 kr/t for manuelt utført eige arbeid, 350 kr/t ved bruk av motorsag, ryddesag o.l., 500 kr/t for bruk av traktor og 650 kr/t for bruk av gravemaskin..

**) Det kan maksimalt gjevast kr. 300 000,- i SMIL- midlar til same landbrukseigedom over ein 10- års periode. I særskilte høve kan det søkjast dispensasjon frå tilskotsgrensa. Søknad om dispensasjon skal handsamast politisk.

 

Informasjon frå Landbruksdirektoratet og søknadsskjema

Stragegiplan for spessielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)  (PDF, 925 kB)

Kontakt

bilde av personen: Anne  Fetveit
Konsulent jordbruk
  • Tlf: 57726122
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: