Produksjonstilskot i landbruket

Klikk for stort bilete

Føretak som er registrert i Enhetsregisteret og driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedomar kan søkje om produksjonstilskot i jordbruket. I produksjonstilskotet inngår fleire tilskotsordningar, til dømes tilskot til jordbruksareal og husdyrhald etter satsar fastsett i jordbruksavtalen. Formålet med produksjonstilskotet er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk innanfor dei målsetjingar Stortinget har skissert.

Kontakt

bilde av personen: Anne  Fetveit
Konsulent jordbruk
  • Tlf: 57726122
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: