Tilskot til drenering av jordbruksjord

Klikk for stort bilete

Desse kan søkje dreneringstilskotføretak som driv jordbruksareal, og eigar av jordbruksareal (eigar eller leigetakar kan søkje).

Det kan gis tilskot til drenering av tidlegare grøfta jordbruksareal. For planerte areal kan det gis tilskot til jordbruksareal som ikkje tidlegare er grøfta. I 2017 vart satsen for dreneringstilskot dobla, og utgjer no kr. 30,- per løpemeter grøft avgrensa til kr. 2000,- per daa, og kr. 2000,- per daa til systematisk grøfting, profilering og omgraving. Det kan ikkje gis tilskot til tiltak som er påbyrja før kommunen har innvilga tilskot. Søkjar må ha plan for dreneringa med kart der tiltaket er innteikna, og miljøvurdering av tiltaket. 

Informasjon frå Landbruksdirektoratet og søknadsskjema

Kontakt

bilde av personen: Anne  Fetveit
Konsulent jordbruk
  • Tlf: 57726122
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: