Bu- og driveplikt

Sauer på beite i Sandalen - Klikk for stort bilete Den som overtek ein landbrukseigedom konsesjonsfritt på grunn av slektskap eller odel har 5 års bu- og driveplikt. Ein må busetje seg på eigedomen innan eitt år etter overtakinga. Dersom ein ikkje kan oppfyllle buplikta, kan ein søkje om fritak. Ein kan òg søkje om fritak frå driveplikta.

Bu- og driveplikt gjeld for eigedomar som er større enn 100 dekar eller der meir enn 25 dekar er fulldyrka, dersom ein kan karakterisere eigedomen som jord- eller skogbrukseigedom.
Bu- og driveplikta gjeld utan omsyn til om det er bygningar på eigedomen. Det vil t.d. vere buplikt på ein rein skogeigedom utan bygningar.

Det er ikkje noko skjema for søknad om fritak for bu- og driveplikta. Ein må sende brev til kommunen for å søkje om dette.

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 02.02.2015 av Siv Carlsen Kjøsnes

Kontakt

bilde av personen: Joar Helgheim
Tenesteleiar Næring og miljø

 

 
 
Login for redigering