Momskompensasjon for idrettsanlegg

Kvart år set Stortinget av ein sum til kompensasjon av meirverdiavgift for dei som har mottatt spelemidlar til anlegg. Søknadsfrister er vanlegvis i byrjinga av mai og søknader må leverast elektronisk på eige søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no.

Ordninga gjeld alle som oppfyller krava for å motta spelemidlar til idrettsanlegg, med unntak av kommunar/fylkeskommunar og kommunale føretak. Det kan søkjast om kompensasjon knytt til dei anleggselementa som har rett til tilskot frå spelemidlane.

 Alle som søkjer bør merke seg følgjande tre punkt:

  • Ordninga gjeld alle anlegg kor byggearbeida er igangsett etter 1. januar 2010.
  • Det må ligge føre ein formelt godkjend spelemiddelsøknad for anlegget det blir søkt kompensasjon for.
  • Anlegget må vere ferdigstilt før det kan søkast om kompensasjon. Rekneskapsskjema og revisorrapport frå kommunen sin revisor skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendast innan søknadsfristen.Kontroll av rekneskap for anlegg med tilskot inntil kr. 200.000 kan utførast av ein annan revisor, t.d. organisasjonen sin tillitsvalde revisor.

Søknader skal leverast elektronisk på eige søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Rekeskapsskjema vil også vere tilgjengeleg der.

Det er Lotteri- og stiftelesestilsynet som forvaltar ordninga og vil handsame mottekne søknader på grunnlag av fastesette reglar. Om det er noko du lurer på vedr. ordninga kan du ta kontakt med Lotteri og stiftelsestilsynet.