Tryggleiksalarm

Bur du åleine og kjenner deg utrygg, kan du søkje om tryggleiksalarm. Tryggleiksalarmen er kobla til ein vaktsentral, som formidlar kontakt vidare til heimetenesta når alarmen vert utløyst. Heimetenesta rykkjer ut på alarmar. Om natta kan pårørande, vener eller naboar verte kontakta etter avtale.

Tryggleiksalarm kostar kr. 303,- pr. månad.(frå 2019)

Målgruppe

Eldre, funksjonshemma og andre som kan kjenne seg utrygge ved å bu aleine.

Handsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Rettleiing

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om tryggingsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegner, må vedkommande ha fullmakt.

Kontakt

Tenesteleiar
  • Tlf: 57726472
  • Mob: 47653520
  • E-post: