Psykisk helsevern

Klikk for stort bileteTenesta gir hjelp til heimebuande med psykiske problem eller lidingar og / eller rusproblem.

Det vert gjeve tilbod om samtalar. råd og rettleiing, både til den sjuke og til pårørande. Tenesta gjev hjelp til medisinhandtering ved behov.

Tenesta samarbeider også med andre aktuelle innan hjelpeapparatet.

Det kan dreie seg om fastlege, NAV, heimesjukepleie, ruskonsulentar og andre som er aktuelle for å effektivisere rehabiliteringsarbeidet. Det vert gjeve tilbod om individuell plan.

 

Søknadsskjema (pdf 42,5 kB) (DOC, 43 kB)

Tenesta har også eit dagsenter, Bakkane senter, som er eit lågterskeltilbod. Her har ein fokus på sosialt samvær, kulturelle opplevingar og fysisk aktivitet. Dette er åpent 3 dagar i veka - tysdag, onsdag og torsdag. 

Bustadsosialt arbeid er eit tilbod i dag ved hjelp av prosjektmidlar frå Fylkesmannen. Denne tenesta gjev hjelp til å meistre dagliglivet som til dømes å åpne post, halde avtaler og daglege gjeremål i heimen. Tenesta kan søkjast på på lik linje med psykiatrisk sjukepleie og kommunalt rusarbeid. Kartlegging av behov er avgjerande for om tenesta vert invilga.

 

Pakkeforløp Psykisk helse og rus innført frå januar 2019.

les meir om temaet her: Infoside HelseNorge

Pakkeforløpa introduserer ingen nye rettar eller plikter for brukar, men skal bidra til å sette god praksis i system.  Pakkeforløpa er forankra nasjonalt, dei er utarbeidd av breitt samansette arbeidsgrupper med brei involvering i høyringsrundane.

Lenkjer til pakkeforløpa:

 

Kva er eit pakkeforløp?

Pakkeforløp er nasjonale, normerende forløp for utgreiing og behandling av ulike tilstander. Det beskriv eit pasientforløp i heilskap, utan unødig ventetid. Forløpa byggjer på nasjonale og internasjonale faglege retningslinjer for utgreiing og behandling.  

 

Kvifor pakkeforløp?

Dei fem måla for pakkeforløp er:

  1. Auka brukarmedverknad og brukartilfredshet
  2. Samanhengande og koordinerte pasientforløp
  3. Unngå unødig ventetid
  4. Likeverdig tilbod til pasientar og pårørande uavhengig av kvar i landet dei bur
  5. Betre ivaretaking av somatisk helse og gode levevaner

nvilga.

For spørsmål, ta kontakt med: 

  • Psykiatritenesta, tlf. 916 58 200
  • Arbeidsleiar  psykiatrisk team: Stephanie Levy, tlf: 969 49 930

Kontakt

Tenesteleiar
  • Tlf: 57726472
  • Mob: 47653520
  • E-post: