Psykisk helsevern

Tenesta gir hjelp til heimebuande med psykiske problem eller lidingar og / eller rusproblem. Det vert gjeve tilbod om samtalar. råd og rettleiing, både til den sjuke og til pårørande. Tenesta gjev hjelp til medisinhandtering ved behov. Tenesta samarbeider også med andre aktuelle innan hjelpeapparatet. Det kan dreie seg om fastlege, NAV, heimesjukepleie, ruskonsulentar og andre som er aktuelle for å effektivisere rehabiliteringsarbeidet. Det vert gjeve tilbod om individuell plan.

 

Søknadsskjema (pdf 42,5 kB) (DOC, 43 kB)

 

Tenesta har også eit dagsenter, Bakkane senter, som er eit lågterskeltilbod. Her har ein fokus på sosialt samvær, kulturelle opplevingar og fysisk aktivitet. Dette er åpent 3 dagar i veka - tysdag, onsdag og torsdag. 

Bustadsosialt arbeid er eit tilbod i dag ved hjelp av prosjektmidlar frå Fylkesmannen. Denne tenesta gjev hjelp til å meistre dagliglivet som til dømes å åpne post, halde avtaler og daglege gjeremål i heimen. Tenesta kan søkjast på på lik linje med psykiatrisk sjukepleie og kommunalt rusarbeid. Kartlegging av behov er avgjerande for om tenesta vert innvilga.