Legetenesta

Klikk for stort bileteJølster legekontor er lokalisert i tilbygg til kommunehuset på Skei.

Legekontoret utfører vanleg allmenlegeteneste med diagnostisering og behandling eller vidaresending til spesialist på bakgrunn av kliniske undersøkingar og prøvar.

Jølster legekontor deltek i interkommunalt legevaktsamarbeid lokalisert til Førde sendtalsjukehus, lokale i mottaksavdelinga.

www.legevaktsysikl.no

Åpningstid : måndag - fredag 08.00 - 15.30

Det er i tillegg mogeleg med konsultasjon hjå lege tysdagar 15.30 - 18.00 etter timebestilling

Legekontor -telefonnr
  Telefonnr telefonnr 2
Timebestilling 57 72 62 50  
Øyeblikkeleg hjelp, dagtid 57 72 62 50 57 72 62 44
Øyeblikkeleg hjelp, vakttid 116117 57 83 23 00
Ulukke /akutt 113  

 

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

Alle kommunar i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Når du ringjer 116 117 kjem du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringja?

Fastlegen eller fastlegekontoret du høyrer til er din hovudkontakt inn i helsetenesta. Dersom det er mogeleg, bør du alltid ringja fastlegen først.

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringja?

Fastlegen din i opningstida.

Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa  ikkje kan venta

113 når det er akutt og står om liv 

Fastlegen kan også gje hjelp raskt

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege sjølv, meir informasjon og korleis du går fram finn du på nettstaden til HELFO.

Dersom du treng hjelp på dagtid, skal du først ringja fastlegen eller fastlegekontoret du høyrer til. Fastlegen vurderer kor mykje det hastar, og kan vanlegvis gje deg ein time same dag dersom situasjonen krev det. Du skal alltid kontakta fastlegen når det gjeld sjukemelding, fornying av resept og varige og kjende plager utan akutt forverring.

 

Kva kan legevakta gjera for deg

Når du ringjer det sekssifra nummeret 116 117 kjem du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Legevakta skal tilby hjelp til det som ikkje kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakta skal også hjelpa deg når du ikkje er i nærleiken av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise. Dersom du trur det er akutt og står om liv, ringjer du medisinsk nødhjelp 113. 

Legevakta i Noreg er ulikt organisert. I alle kommunar skal det alltid vera minst ein lege på vakt. Når du brukar legevakttenester, skal du betala ein eigenandel.

Dei fleste stadar i landet  er det forventa at du ringjer legevaktsentralen for vurdering  for gjera avtale om oppmøte. Ofte kan gode råd på telefon vera nok.

Når du kjem til legevakta, må du alltid ta kontakt med personalet, slik at dei kan gjere ei rask vurdering av kor mykje det hastar. Dersom du må venta, er det fordi andre treng hjelp raskare. For å kunne hjelpa deg på best mogeleg måte, treng legevakta opplysingar om personalia, adresse, kvifor du tek kontakt, tidlegare sjukdommar, og kva medisin du nyttar.

Eksempel på tilstandar det kan vera fornuftig å ta kontakt med legevakta om:

 • Høg feber – særleg hjå barn
 • Moderate pustevanskar
 • Akutt sjukdom eller alvorleg forverring
 • Slapt og medteke barn eller tilsvarande symptom hjå vaksne.
 • Alvorleg psykisk sjukdom
 • Mistanke om komplikasjonar i svangerskap
 • Kuttskadar som må syast
 • Mistanke om brot

Slik kjem du i kontakt med legevakta

Ring det sekssifra nummeret 116 117 eller det lokale legevaktnummeret. Begge vert svara døgnet rundt ved legevaktsentralen.

Dersom du treng å koma i kontakt med legevakta ein annan stad i landet enn der du oppheld deg, kan du bruka det lokale nummeret. Sjekk kommunen si nettside eller nummeropplysningstenestene.

Når skal du ringja 113

Ved ulukker og alvorlege hendingar der du treng akutt helsehjelp, skal du ringja 113. Har du eitt av desse symptoma skal du alltid kontakta medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammingar i ansikt, arm eller underekstremitet
 • Nytilkomne språkforstyrringar, finn ikkje ord eller utydeleg tale
 • Uforklarleg og plutseleg ustø
 • Om ein person er medvitslaus eller har nedsett medvit
 • Brystsmerter i meir enn fem minutt 

Undersøkingar ved kontoret.

Legekontoret føretek vanlege kliniske undersøkingar og prøvar. I tillegg har kontoret utstyr for å ta 24-timars blodtrykksmåling og spirometri (undersøking av lungekapasitet).

Blodprøvar som vert sendt til sjukehuset i Førde har 2-3 dagars svartid. Prøvar som vert sendt andre laboratorie, tek noko lengre tid.

Vi nyttar offentleg tariff, sjå link til prislista.Det er kontant betaling ved legekontoret. Kontoret har kortterminal.

 

Kontakt

bilde av personen: Anders Rosø
Tenesteleiar Helse
 • Tlf: 57 72 62 50
 • Mob: $(MOBIL)
 • E-post: