Koordinerande eining for rehabilitering og habilitering (KE)

Koordinerande Eining i Jølster har slik samansetning:

  • Kommunalsjef Kirstin Bruland
  • Kommunelege Anders Rosø
  • Kommunalsjef Lise Toverud
  • Tenesteleiar Finn Ove Arnes
  • Fagleiar helsestasjon Kristin Kandal Ramslien 

Ansvar

KE har overordna ansvar for Individuell Plan, oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator. Eit overordna ansvar for individuell plan inneber at eininga mellom anna skal:

  • Ta imot meldingar om behov for individuell plan
  • Sørge for at det vert utarbeida rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan

KE skal vere lett tilgjengeleg for personell i den kommunale helse- og omsorgstenesta som skal melde behov for re/habilitering

KE skal sikre heilskapleg tilbod til pasientar og brukarar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk re/habilitering.

Dokument:

 

For kontakt med Koordinerande Eining:

E-post: KE@jolster.kommune.no

Tenestekontoret: 57 72 61 00 – tek imot henvendingar og vidareformidlar

Kontaktperson: Kristin Bruland - 57 72 61 03

Sist endra 30.08.2017

Kontakt

bilde av personen: Eli Skrede
Fagleiar fysioterapi
  • Mob: 99 20 26 85
  • E-post: