Koordinerande eining for rehabilitering og habilitering (KE)

Koordinerande Eining i Jølster har slik samansetning:

 • Fagleiar helsestasjon Kristin Kandal Ramslien - leiar
 • Fagleiar fysioterapi Øygunn Juklestad 
 • Kommunelege Anders Rosø
 • Tenesteleiar Finn Ove Arnes
 • Tenesteleiar Pål Martin Eide
 • Kommunalsjef Lise Toverud
 • Kommunalsjef Kirstin Bruland

Ansvar

 

KE har overordna ansvar for Individuell Plan, oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator. Eit overordna ansvar for individuell plan inneber at eininga mellom anna skal:

 • Ta imot meldingar om behov for individuell plan
 • Sørge for at det vert utarbeida rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan

KE skal vere lett tilgjengeleg for personell i den kommunale helse- og omsorgstenesta som skal melde behov for re/habilitering

KE skal sikre heilskapleg tilbod til pasientar og brukarar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk re/habilitering.

 

Dokument:

 

For kontakt med Koordinerande Eining:

E-post: KE@jolster.kommune.no

Tenestekontoret: 57 72 61 00 – tek imot henvendingar og vidareformidlar

Kontaktperson: Kristin Kandal Ramslien, tlf. 57 72 61 73

 

Kontakt

bilde av personen: Kristin Ramslien
Fagleiar
 • Tlf: 57 72 61 73
 • Mob: 47 27 66 63
 • E-post: