Heimesjukepleie

Heimesjukepleie vert ytt til personar som på grunn av helsesvikt og funksjonshemming treng sjukepleie i heimen. Tenesta er gratis.
 

Dette er ein døgnteneste som gir hjelp og rettleiing til heimebuande sjuke eller funksjonshemma. Hjelp kan til dømes vere hjelp til personleg hygiene, mat, medisiner osv.

Heimesjukepleien har kontakt med andre samarbeidsparter som t.d. leger, sjukehus m.m.

Ein må sende skriftleg søknad om heimesjukepleie til Jølster kommune, tenestekontoret, 6843 Skei i Jølster. Bruk søknadsskjema søknad om heimesjukepleie:

 

 

Vedtaksnemda handsamar søknaden og det kan i samband med dette bli gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin heimesituasjon.

 

Søknad vert handsama etter Lov om helse- og omsorgstjeneste § 3-2 6.ledd pkt a jfr Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.

 

Dersom du får vedtak på heimesjukepleie vil du etter 3 mnd ha rett på gratis tannhelseteneste. Dersom det oppstår ein akutt situasjon kan du få gratis tannhelseteneste før 3 mnd er gått.

Kontakt

Tenesteleiar
  • Tlf: 57726472
  • Mob: 47653520
  • E-post:  

 

Tenesteleiar
  • Tlf: 57726164
  • Mob: 901 89 460
  • E-post: