Vegvedlikehald

Klikk for stort bilete

Meld inn via FiksGataMi

Meld frå om mørke gatelys, behov for brøyting eller hol i vegen/manglande vedlikehald:

Meld inn via FiksGataMi.

Du kan også gje melding til:

  • Tenestekontor på telefon 57 72 61 00 i opningstida 08:00–15:30

Kva er kommunen sitt ansvar?

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale vegar. Statens vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesvegar. Vedlikehaldet omfattar køyrebane, grøfter, skråningar og dreneringssystem. 

Oppgåvene kan vere:

  • brøyting og strøing
  • feiing og reinhald
  • klipping av vegetasjon
  • vegoppmerking og skilting
  • fjerning av søppel

Omfanget av desse oppgåvene blir vurdert ut frå behov og kommuneøkonomi. Dersom vegtilstanden er slik at det oppstår skader eller ulukker, gjeld dei alminnelege erstatningsreglane.

Brøyting og strøing

Brøyting på kommunale vegar startar når det er 10 cm tørr snø (eller 5 cm våt snø) i vegbana. Sandstrøing av vegane vert utført ved behov.

Kommunen er delt inn i 20 brøyteroder, og det er private entrepenørar som utfører brøytinga. Brøyting på Skei blir stort sett utført av mannskap frå kommunen.

Instruks for vintervedlikehald for 2016-2020 (PDF, 54 kB).


Unngå skader på private eigedelar

Mange stader i Jølster er gatene smale, og det er liten plass til å brøyte unna snø. Kantstein, gjerde og gjenstandar som blir liggande under snøen er vanskeleg å oppdage, og er difor utsett for skader.

Bilar som står parkert langs veg, eventuelt på tun lågare enn den vegen som blir brøyta, kan vere utsett for skade frå hard snø og grus som blir ført med snøen. Dersom du har fått skader etter brøyting må du rapportere til kommunen så snart du oppdagar skaden.

Vinterlagring av utstyr bør gjerast i god avstand frå veg. Marker kantstein og andre murkantar med stikker, gjerne med refleks. Kommunen setter ut brøytestikker langs dei kommunale vegar. 

Snø i innkøyrsla di?

Vi får frå tid til anna spørsmål om vi ikkje kan fjerne brøytekantar frå private avkøyrslar. Har du eigedom langs ein kommunal veg, vil du få snø inn i avkøyrsla di. Denne snøen må du som huseigar rydde vekk sjølv.