Gebyr

Årsgebyr for vatn og kloakk

Årsgebyr for vatn og kloakk er eit årleg gebyr som du må betale til Jølster kommune når eigedommen din er tilknytta det kommunale vass- og kloakknettet.

Har du vassmålar, melder du inn vassmålarstand ein gong i året. 

Kommunen reknar årsgebyr for vatn og kloakk frå den dato du har fått ferdigattest/bruksløyve på bygget. Tenestekontoret sender ut faktura etter at ferdigattest/bruksløyve er gitt.

Årsgebyret er summen av abonnementsgebyr (fast del) og forbruksgebyr (stipulert eller målt).

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret skal dekkje 40% av kommunen sine samla inntekter frå årsgebyret. Dette gjeld både for vatn og for avløp.

Abonnementsgebyret for bustad og fritidseigedom har ein sats, og skal betalast for kvar bueining. For einebustad med inntil ei ekstra bueining (for eksempel kjellarleilighet) skal det berre betalast eitt abonnementsgebyr.

 

Vatn

Avløp

Abonnementsgebyr for bustad

1 084

2 789

 

Abonnementsgebyr for næring skal betalast for næringseigedomar, offentlege verksemder og kombinasjonsbygg. Gebyret blir fastsett som N x abonnementsgebyr for bustad, der N går fram av tabellen nedanfor:

Dimensjon på inntaksleidning  (mm)

Gebyrstorleik V/A

N x abonnementsgebyr for bustad

Vatn

Avløp

≤ 32

N = 1

1 084

2 789

≤ 40

N = 2

2 168

5 579

≤ 63

N = 4

4 337

11 157

≤ 75

N = 6

6 505

16 736

≤ 110

N = 10

10 842

27 893

> 110

N = 15

16 264

41 840

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret skal dekkje 60% av kommunen sine samla inntekter frå årsgebyret. Dette gjeld både for vatn og for avløp.

Ved målt forbruk

Forbruksgebyr = målt forbruk x einingspris.

 

Vatn

Avløp

Einingspris kr/m3

8,3

22,2

 

Ved stipulert forbruk

Forbruksgebyr = stipulert gebyr x einingspris. Gebyret for ulike arealgrupper går fram av tabellen nedanfor.

Bruksareal (m2)

Stipulert forbruk (m3)

Gebyr vatn

Gebyr avløp

Bustadhus

Fritidshus

Bustadhus

Fritidshus

Bustadhus

Fritidshus

< 100

100

25

830

207,5

2220

555

101 – 250

200

50

1660

415

4440

1110

>250

280

70

2324

581

6216

1554

 

Grunnlaget for utrekning og innkrevjing av desse avgiftene, ligg i lokale forskrifter og gebyrregulativ:

Kommunale avgifter skal betalast fire gonger i året

Kommunale avgifter (Vatn- og kloakkgebyr, renovasjonsgebyr, eigedomsskatt og feie- og tilsynsgebyr), termin og betalingsfrist:

 

Termin

Betalingsfrist

Periode

1

31. mars

Januar, februar, mars

2

30. juni

April, mai, juni

3

30. september

Juli, august, september

4

28. desember

Oktober, november, desember

 

Eigedommar som betalar festeavgift blir fakturert i hausten (oktober). Eigedommar med vassmålar blir avrekna på 4. termin påfølgjande år. 

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen.

Har du mista fakturaen, ta kontakt med Tenestekontor på telefon 57 72 61 00. 

 

Tilkoplingsgebyr for vatn og avløp

Tilkoplingsgebyr er eit eingongsgebyr som må betalast når du knyter eigedommen din til det kommunale vass- og kloakknettet, eller du får pålegg om slik tilkopling.

Ved byggemelding vert det søkt om tilkopling til det kommunale vass- og kloakknettet. For eksisterande bygg kan kommunen gje pålegg om tilkopling.

Abonnentar med bustad- og fritidseigedomar skal betale normalsats.

Tilknytingsgebyr for vatn og kloakk (2017)

 

Vatn

Avløp

Tilknytingsgebyr (normalsats)

9 962

9 962

 

For næringsbygg, offentlege bygg og kombinasjonsbygg blir tilknytingsgebyret fastsett som N x normalsats, der N går fram av abellen nedanfor:

 

Dimensjon på inntaksleidning i mm

Gebyrstorleik

N x normalsats 

Vatn

Avløp

≤ 32

N = 1

9 962

9 962

≤ 40

N = 2

19 924

19 924

≤ 63

N = 4

39 848

39 848

≤ 75

N = 6

59 771

59 771

≤ 110

N = 10

99 619

99 619

> 110

N = 15

149 428

149 428

 

 

Betalingsvanskar

Dersom du av ulike grunnar ikkje klarar å betale tilsendt faktura innan fristen, må du ta kontakt med kommunen slik at ny dato for betaling kan avtalast. Det er viktig at du tek kontakt før fakturaen forfell til betaling, slik at kravet ikkje vert sendt til inkasso.

Ta kontakt med Tenestekontor på telefon 57 72 61 00 eller per e-post: postmottak@jolster.kommune.no

Om du ikkje betalar dei kommunale avgiftene i tide, må du betale forseinkingsrenter. Skatteoppkrevjaren har plikt til å kreve inn dei kommunale avgiftene. Kravet er sikra med lovfesta pant i eigedommen. Det betyr at eigedommen i verste fall kan bli tvangssolgt om du ikkje betalar. 

Spørsmål?

Ta kontakt med Tenestekontoret om du har spørsmål kring prisar, faktura og anna som gjeld gebyr innan vatn og kloakk. 

  • Telefon 57 72 61 00