Veg, vatn og avløp

Gebyrregulativ for vatn og avløp i Jølster kommune

Vedteke i Jølster kommunestyre den 24.02.2004, saksnr 0003/04, med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr av 10. januar 1995, sist endra 13. juli 2000. Jf. Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Jølster kommune, vedteke i Jølster kommunestyre den 24.02.2004, saksnr 0002/04.

 

 

 

 REVISJON

For 2016 gjeld følgjande:

Tilknytingsgebyra for vatn og avløp er uendra
Årsgebyr for vatn er auka med 8%.
Årsgebyr for avløp er uendra
Alle gebyrsatsar er oppgitt utan mva.
Gebyra gjeld frå 01.01.2016

 

TILKNYTINGSGEBYR

Tilknytingsgebyr skal betalast ved tilknyting til kommunale vass- og/eller avløpsleidningar.

Abonnentar med bustad- og fritidseigedomar skal betale normalsats.

 

Tilknytingsgebyr (normalsats)

Vatn

Avløp

9962

9962

For næringsbygg, offentlege bygg og kombinasjonsbygg blir tilknytingsgebyret fastsett som N x normalsats, der N går fram av tabellen nedanfor:

 

Dimensjon på inntaksleidning i mm

Gebyrstorleik

N x normalsats  V/A

£ 32

£ 40

£ 63

£ 75

£ 110

> 110

N = 1

N = 2

N = 4

N = 6

N = 10

N = 15

9962/9962

19924/19924

39848/39848

59771/59771

99619/99619

149428/149428

ÅRSGEBYR:

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret skal dekkje 40 % av kommunen sine samla inntekter frå årsgebyret på vatn, og 40 % av kommunen sine samla inntekter frå årsgebyret på avløp.

 

Abonnementsgebyret for bustad og fritidseigedom har ein sats, og skal betalast for kvar bueining. For einebustad med inntil ei ekstra bueining skal det berre betalast eitt abonnementsgebyr

 

 

Vatn

Avløp

Abonnementsgebyr for bustad

1004

2789


 

Abonnementsgebyr for næring skal betalast for næringseigedomar, offentlege verksemder og kombinasjonsbygg. Gebyret blir fastsett som N x abonnementsgebyr for bustad, der N går fram av tabellen nedanfor:

 

 

Dimensjon på inntaksleidning i mm

Gebyrstorleik V/A

N x abonnementsgebyr for bustad

£ 32

£ 40

£ 63

£ 75

£ 110

> 110

N = 1

N = 2

N = 4

N = 6

N = 10

N = 15

1004/2789

2008/5579

4016/11157

6024/16736

10039/27893

15059/41840

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret skal dekkje 60 % av kommunen sine samla inntekter frå årsgebyret på vatn, og 60 % av kommunen sine samla inntekter frå årsgebyret på avløp.

 

Ved målt forbruk:

 

Forbruksgebyr = målt forbruk x einingspris.

 

 

 

Vatn

Avløp

Einingspris kr/m3

7,1

22,2

 

 

Ved stipulert forbruk:

 

Forbruksgebyr = stipulert forbruk x einingspris. Gebyret for ulike arealgrupper går fram av tabellen nedanfor.

 

 

Bruksareal (m2)

Stipulert forbruk (m3)

Gebyr vatn

Gebyr avløp

Bustadhus

Fritidshus

Bustadhus

Fritidshus

Bustadhus

Fritidshus

< 100

100

25

710

177,5

2220

555

101 – 250

200

50

1420

355

4440

1110

>250

280

70

1988

497

6216

1554

 

 

 

GEBYR FOR ADMINISTRASJON AV ORDNING MED VASSMÅLAR

 

Abonnentar som brukar vassmålar betale eit årleg gebyr til dekking av kommunen sine kostnader med å administrere ordninga med vassmålar.

 

 

Årleg gebyr ved bruk av vassmålar

83,7

 

 

 

GEBYR FOR MELLOMBELS TILKNYTING

 

Gebyr for mellombels tilknyting = Målt forbruk x einingspris

 

 

GEBYR FOR FRÅKOPLING/TILKOPLING AV VATN

 

Gebyret skal betalast dersom ein eigedom blir fråkopla kommunal vassleidning over lenger tid. Gebyret skal dekkje kostnaden som kommunen har ved fråkopling/tilkopling.

 

 

Gebyr ved fråkopling

836,6

Gebyr ved tilkopling

836,6

 

 

 

Revidert: 17.11.15

Revidert av: Thor Ove Farsund

 

Kontakt

bilde av personen: Ellen  Bijsterbosch
Tenesteleiar
  • Tlf: 57 72 61 08
  • Mob: 99 20 26 59
  • E-post: