Skilt og reklame - montering

Beskriving


Dersom du ønskjer å setje opp skilt eller reklameinnretningar, treng du vanlegvis ikkje å sende inn melding/søknad til kommunen. Det er likevel ei rekkje vilkår som må oppfyllast. Ønskjer du dispensasjon frå gjeldande føresegner, må du i alle fall sende ein søknad.Det er ikkje noko formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte vere ein fordel at du snakkar med naboar og tverrbuarar som kan tenkjast å bli berørte av tiltaket. Du kan da gjere det klart at det ikkje er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikkje medfører urimeleg ulempe eller er til sjenanse.


Kriterium


Generelle vilkår:
  • Det må vere eit mindre tiltak som ikkje fører til fare eller ulempe for omgivnadene


  • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav


  • Tiltaket er ikkje i strid med plan- og bygningslova - til dømes kravet til estetikk 


  • Tiltaket er ikkje i strid med kommunale bygningsvedtekterSærskilde vilkår:
  • Skiltet (inntil 3,0 m2) eller innretninga (inntil 1,0 m2) må vere montert flatt på vegg


  • Skiltet må ikkje ha lys


    •  
Klage


Naboar og andre kan ikkje klage på tiltak som er unntatt søknadsplikt  Dei må be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere om innvendingane er rettkomne.Kommunen kan - i spesielle tilfelle - konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket medfører sjenanse for omgivnadene. I slike tilfelle må tiltaket behandlast som ein søknad. Du eller naboane kan klage på vedtaket frå denne behandlinga. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.


Rettleiing


Du treng ikkje sende søknad eller melding til kommunen dersom tiltaket er i samsvar med vilkåra over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for meir informasjon. Hugs at du står sjølv ansvarleg for at tiltaket ikkje skjer i strid med dei nemnde reglane.


Oppdatert


10.08.2010 16:43