Eigedomsskatt

Eigedomsskatt vart innført for alle eigedomar i Jølster kommune frå 2007.

Hovedskattetaksering vart utført i 2007, og den gjeld i 10 år, jfr. § 8 A-3 i Lov om eigedomsskatt.

Skattesatsen i Jølster er 5 promille for bustadeigedomar og 7 promille for næringseigedomar, verk og bruk.

Dersom det på ein eigedom i tida mellom to ålmenne takseringar vert utført endringar som gjer at verdien vert vesentleg auka, kan det bli foretatt ei ny verdisetting på eigedomen.