Sende inn søknad

Alle byggjetiltak skal vere i samsvar med regelverket. Dersom tiltaket ikkje er i samsvar med regelverket kan du ikkje rekne med at du får løyve til å byggje. På visse vilkår kan du likevel søkje om dispensasjon frå reglane. I så fall lyt du lese plan- og bygningslova, paragrafane som visast til under.

 

Søknadskjema

Rettleiing

Kva er ein dispensasjon?

•Dispensasjon er innvilga søknad om unntak frå regelverket eller ein bestemmelse. Det kan søkjast om dispensasjon frå alle bestemmelsar, men ikkje frå sakshandsamingsreglar. Standard skjema for dispensasjonssøknad eksistera ikkje. Ein dispensasjonssøknad er eit eige brev (vedlegg) i saka der det framgår kva det søkjast om unntak frå og kvifor.

•For dispensasjonar, sjå plan- og bygningslova kapittel 19.

•For unntak frå nye tekniske krav ved arbeid i eksisterande byggverk, sjå plan- og bygningslova § 31-2.

Huskeliste ved søknad om dispensasjon:

1. Dispensasjonssøknaden skal grunngjevast i forhold til det bestemmelsane søkjer å ivareta.
2. Dispensasjonssøknaden skal nabovarslast
3. Dispensasjonssøknaden må avklare tidsramma for dispensasjonen (pbl § 19-3). Vi må vite om dette skal være for ei periode eller permanent.

For ordens skyld opplys vi om at kommunen kan krevje at det tinglysast heftelsar på eigedomen i forbindelse med behandlinga av søknaden.

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?
I nokon saker set lova krav om at du innhentar samtykkje frå anna mynde. Dersom ei slik uttale er lagt med søknaden som vedlegg, kan du spare tid.

Eksempel der det kan vere behov for dette:
•Oppretting eller endring i arbeidsplassar – kontakt Arbeidstilsynet
•Tiltak i nærleiken av fylkesveg eller riksveg – kontakt Statens Vegvesen, Region Vest
•Freda eigedom eller kulturminne – kontakt Sogn & Fjordane Fylkeskommune, kulturavdelinga

- Hvis ja, så gjeld ikkje vilkåra for 3 vekers saksbehandling.

For at søknadar som inneheld dispensasjonar og løyve/samtykke/uttale frå anna mynde skal handsamast innan 3 veker, lyt desse på førehand vere innhenta og vedlagt søknaden.

Nabovarsling

Før søknaden sendast inn, skal naboar og gjenbuarar varslast av søkjar (plan- og bygningslova § 21-3) . Bur du i et sameige eller i eit burettslag, anbefal vi at du har informert om tiltaket til sameiget/burettslaget.

- Foreligg det merknader fra naboar?
Har naboane merknadar, skal du leggje desse ved  i søknaden og du kan i tillegg kommentere dei.

Husk å leggje ved kvittering for utsendt rekommendert nabovarsel eller naboen sin signatur på skjemaet om at varselet er motteke. Før søknaden sendast inn skal fristen for å kome med merknadar ha gått ut. Søknaden kan difor tidlegast sendast inn to veker etter at varselet er sendt ut.

- Hvis nei på alle spørsmåla over, vert løyve gitt tre veker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen.

- Er du heilt sikker på dette?

For ordens skyld opplyser vi om at retten til å gå i gong med å byggje dersom kommunen ikkje held fristen på 3 veker, gjeld der tiltaket er i tråd med alle bestemmelsar gitt i eller i medhald av plan- og bygningslova (reguleringsplan, bustadplan, tekniske forskrifter). Ansvaret for dette ligg på deg, ikkje på kommunen.

I tillegg til å svare nei på alle spørsmåla over, lyt søknaden være rett og forståeleg utfyld. Fristen er frå den dag vi mottek søknaden, med mindre den inneheld vesentlege manglar. Då går den frå den dag søknaden er komplett.

Kommunen lyt ha nok informasjon og dokumentasjon til å forstå kva det faktisk søkjast om. Materialet som sendast inn lyt vere av ein slik kvalitet at det er mogeleg å sjå kva du skal gjere.

Dersom dokumentasjon ikkje er tilstrekkjeleg til at vi forstår kva det søkjast om, gjeld ikkje 3-vekersfristen.
Er du i tvil om du kan starte arbeidet anbefalar vi at du ventar på svar frå kommunen.

Søknaden gjeld

 
Eigedom/byggjestad Opplysningar om eigedomen følgjer med kartet over eigedomen som kan som bestillast hjå oss. Du kan òg få informasjon om gardsnummer, bruksnummer og festenummer hjå oss.
Tiltaket sin art

Kryss av på skjema for kva type arbeid tiltaket gjeld. Dersom du endra bruk av bygningen frå eit føremål til eit anna, for eksempel frå bod i kjellar til kjellarstove krysser du av på bruksendring.

Når det gjeld planlagd bruk/føremål, kan du for eksempel skrive:
- Tilbygg som utvidelse av kjøkken eller gong
- Frittliggjande bygning skal brukast til garasje
- Skilt med navnet til verksemda
Du kan òg leggje ved eit følgjeskriv som beskriv tiltaket nærmare.


Arealdisponering

 
Planstatus Kva slags plan er det som gjeld for denne eigedomen?
  • Arealplan er ein del kommuneplanen. Arealplanen skal vise samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruken i kommunen. Vidare skal arealdelen av kommuneplanen vise hovedtrekka i arealdisponeringa og rammer og betingelsar for kva type nye tiltak og ny arealbruk som kan setjast i verk.
  • Reguleringsplanar er arealplanar laga på grunnlag av plan- og bygningslova kapittel VII (§§ 22-33). Planane fastset på kart utforming av t.d. byggeområde, trafikkområde og friområde.
  • Kommuneplan – utbyggingsplan er ei detaljert utdjuping av detaljeringsgraden før utbygging skjer. Dette gjeld både i mindre, nye utbyggingsfelt og for tiltak innafor etablert byggjesone.
  • Reguleringsplan – utbyggingsplan vil vere mest aktuelt der det er utarbeida flatereguleringsplan / forenkla reguleringsplan. Dette kan f.eks. vere tilfelle der det er ønske om å regulere området utan å måtte ta stilling til detaljutforming og lokalisering av utbygginga før på et seinare tidspunkt.

Dei fleste gjeldande planane i Jølster ligg føre på digitalt format, og er tilgjengelege gjennom nettbasert kartløysing.

Areal

Avhengig av reguleringsføresegnene skal du her oppgje bebygd areal (BYA) eksisterande, nytt og sum, og/eller bruksareal (BRA) eksisterande, nytt og sum, samt tomtestørrelse.

Det er kun den delen av tomta som er regulert til byggjeområde som kan brukast i berekninga av BYA. Det vil sei at delar av eigedomen som er regulert til andre føremål, for eksempel veiføremål, skal trekkjast frå.

Storleiken på eksisterande utbygging finn du enten ved å måle utifrå eksisterande godkjende teikningar eller ved å måle opp fysisk på plassen. Du kan nytte opplysningar frå ein verditaksering fri ein godkjend takstmann. Det er likevel ditt eige ansvar at opplysningane er i tråd med siste godkjende teikningar.

BYA er det arealet som bygningen opptar av terrenget, det såkalte «fotavtrykket». BRA er det arealet av alle etasjane som ligg innafor ytterveggar.

Arealet på eigedomen din er ofte avgjerande for kva du kan byggje. Arealet blir som regel omtala i BYA og/eller BRA.

Grad av utnytting

Grad av utnytting fastsettast i arealplana for å styre volum og omfang på utbygginga, enten utbygginga i seg sjølv eller i forhald til tomtearealet.

Grad av utnytting er, saman med reguleringsføremål, det viktigaste premisset for utviklinga av eit område.

Ved behov for hjelp til å rekne ut dette, ta kontakt med eit ansvarleg føretak.


Plassering

.
Plassering av tiltaket

Kan kraftline vere i konflikt med tiltaket?
Dersom ei kraftline kryssar eller går i nærleiken av eigedomen, lyt du kontakte kabeleigar (Sunnfjord Energi) og vise kor du har tenkt å plassere tiltaket. Du lyt avtale med kabeleigar om bygging vil kome for nær strømkablane. Uttale frå Sunnfjord Energi lyt leggjast ved søknaden.

Kan vatn- og avløpsledningar vere i konflikt med tiltaket?

Oversikt over offentleg- og privat vassverk får du ved å kontakte oss. Dersom bygginga di kjem for nær vass- og avløpsrør i grunnen, kan det vere til ulempe for fremtidig drift og vedikehald av rør. I slike tilfelle kan det bli naudsynt å tinglyse ei heftelse på eigedomen for å få byggje tiltaket.

Avstand

Kva er kortaste avstand frå det nye byggverket til nabogrensa? Kva er kortaste avstand frå det nye byggverket til nærmaste bygning? Kva er kortaste avstand frå det nye byggverket til midten av regulert veg (sjå reguleringskartet for å sjå kor regulert veg går)?

Alle tre avstandar skal syne på situasjonsplanen.

Dersom tiltaket er nærare nabogrense enn 4 meter lyt det leggjast ved signert fråsegnserklæring frå den aktuelle nabo.

 

Krav til byggjegrunn


Du må sjølv syte for at du byggjer på sikker grunn, eller sikrar grunnen, før du set i gong.

 
Flom (TEK 10 § 7-2) Skal byggverket plasserast i flomutsett område?

Skred (TEK 10 § 7-3)

Skal byggverket plasserast i skredutsett område?

Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)

Føreligg det vesentleg ulempe som følgje av natur- og miljøforhald? Det kan vere ras- eller steinsprutfare.


Tilknyting til veg og ledningsnett

.

Adkomst (veglova §§ 40-43 og pbl § 27-4)

Gir tiltaket ny/endra adkomst?
Dette gjeld svært få saker der du kan søkje på eigenhand, men kan vere aktuelt dersom du flyttar garasjen eller etablerar parkering på eigedom som ikkje har parkering frå før, eller liknande

Overvann I utgangspunktet skal du syte for at regnvatn handsamast på eigen grunn. Det betyr at du må syte for at regnvatnet anten går ned i jorda på din eigedom eller til avløpssystemet. Dersom det skal koblast til avløp, må vassverkansvarleg i kommunen kontaktast.
Vannforsyning og Avløp Felta skal kun fyllast ut dersom søknaden gjeld driftsbygningar i landbruket eller midlertidige tiltak. Dette er oftast aktuelt ved etablering av midlertidige brakkerigger og liknande

 

Vedlegg

Vedlegg er kart, teikningar og anna dokumentasjon vi treng for å handsame søknaden. Vedlegga bør namngjevast med bokstav og tal.

Eksempel:

  • En dispenasjonssøknad vil kunne kallast B1.
  • Situasjonskart namngjevast som D1. Utenomhusplan D2. Avkøyrsleplan D3.
  • Ny fasade mot nord E1, eksisterande fasade mot nord E2, ny fasade mot vest E3, eksisterande fasade mot vest E4.
  • Utdjuping av søknaden Q1

Kva type vedlegg krev vi?
Krav til dokumentasjon framgår av SAK 10 § 5-4 og er avhengig av kva søknaden gjeld.

Eksempel:

  • Gjeld søknaden tilbygg, garasje, utebod, støttemur eller liknande vil vi kreve situasjonskart der tiltaket er teikna nøyaktig inn, teikningar av alle fasader, planteikningar og snitteikningar, kvittering for nabovarsel, eventuelle merknadar frå naboar.
  • Ved bruksendring av loft i eiga bustad er kart og nabovarsel ikkje alltid naudsynt (naboar skal varslast der dei er rørt av tiltaket), men vi vil trenge planteikning av loftsetasjen i ny og gammal situasjon og av etasjen under i forhold til plassering av trapp og rømningsvegar. I tillegg krev vi snitteikning for vurdering av romhøgde, brukbarheit med meir. Dersom bruksendring av loft krev innsetting av takvindaug lyt vi ha aktuelle fasadeteikningar i ny og gammal situasjon vedlagt.

Erklæring og underskrift - Tiltakshavar er deg som søkjar.