Profilering
Publisert 14.12.2018
Klimaplan

 

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster kommune har utarbeidd eitt framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019 – 2030.

Planen er todelt og har ein kunnskaps- og plandel og eit handlingsprogram. Kunnskaps- og plandelen skildrar status, utviklingstrekk, utfordringar og mål for planperioden. Handlingsprogrammet inneheld 32 tiltak for perioden 2019 – 2022, og 10 av desse er prioriterte dei neste 4 åra.

Publisert 28.09.2018
Fossheim minikraftverk_Visualisering_Kraftstasjon

Jølster kommunen har motteke søknad om konsesjon for Fossheim minikraftverk på Vassenden. Søknaden vert med dette lagt ut til ettersyn, sjå lenkje til søknaden nedanfor. Det er høve til å gje uttale til søknaden fram til fredag 7. desember 2018.

Publisert 25.06.2018
Viken1BB.JPG

Frå 15. juni vart det opna for å legge inn spelemiddelsøknader for tildeling i 2019. Gamle søknader som er godkjent av fylkeskommunen, men ikkje fekk tildeling i 2018, kan og fornyast frå same dato.

Publisert 28.05.2018
Trapp

Vi sender i desse dagar ut brev til lag og organisasjonar i Jølster i samband med rullering av plan for anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Anlegg kan i denne samanhengen og vere turstiar/-løyper (inkl. merking) og kart.

Publisert 02.05.2018

I dag har vi vore oppe og sett på kva som må gjerast rundt dagsturhytta på Hjellasva no etter at snøen har gått. Planene framover er slik:

 

 

Publisert 13.04.2018
Grungen med utsikt mot vest 1

Entreprenør Jostein Sunde AS er i gong med å grave ut traséen til det som skal bli ein veg mellom Fossheim og Grungen. Arbeidet starta med at Vestskog tok ut tømmer på staden for nokre veker sidan.

 

 

Publisert 06.02.2018
Astrupramme ved Astruptunet

Jølster kommune har i dag montert ny fotoramme ved Astruptunet, lik den som står på moloen på Skei.

I løpet av dagen skal det også monterast slike rammer ved Eikåsgalleriet og ved vatnet framfor Jølster Hotel på Vassenden. 

Alle rammene er laga av Bjarne Aasen.