Økonomiplan

 

 

Økonomiplanen viser dei lange utviklingslinjene til Jølster kommune, og er derfor eit av dei vitigaste styringsverktøya til kommunen.

Jølster kommune sine økonomiske prioriteringar fire år fram i tid ligg i økonomiplanen. Prioriteringane som ligg til grunn er basert på kommuneplanane. Økonomiplanen er derfor handlingsdelen til kommuneplanane.

Kommunestyret reviderer økonomiplanen kvar vår på bakgrunn av endringar i rammevilkår, nye vedtak, nye politiske prioriteringar med meir. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet for inneverande år.

Økonomiplan (PDF, 551 kB)