Styring og verdiar

Skaparkraft i verdas vakraste ramme! 

I verdas vakraste ramme skal vi få fram skaparkrafta i mennesket. Med tru og visse om at vi alle har skaparkraft og glede av å kunne skape i oss, blir vi fort mykje modigare, rausare og endå betre på å inkludere i kvardagen.
Jølster kommune styrer etter ei rekkje lover, avtalar og reglar. Kommunelova §6 seier at det i hovudsak berre er kommunestyret som har mynde til å fatte vedtak på vegne av kommunen. Gjennom delegeringsreglementet har kommunestyret delegert mynde til andre organ i kommunen. 
 
Visjon, verdiar og løfte til omverda ligg tilgrunn for planar med målsetningar i Jølster kommune. Dette ligg også tilgrunn for måten tilsette i kommunen løyser dei daglegeoppgåvene. Sjå verdiplattform