Sjukepleiar ved Jølster omsorgssenter Vassenden , 100% stilling

Jølster omsorgssenter Vassenden har ledig ei 100% fast stilling med tiltreding frå 01.05.19.Helse- og omsorgssektoren i kommunen er i ein utviklingsprosess, og vi treng fleire ny medarbeidarar i tenestene våre. Institusjonsomsorga i kommunen er samla og ny kortidsavdeling med plassar for rehabilitering, lindring, observasjon og avlastning er på plass. Ein har bygd nye omsorgsbustadar på Vassenden, og vi jobbar med å byggje opp naudsynt kompetanse. I einingane har vi fokus på at dei tilsette skal få nytte sin kompetanse på best mogleg måte og det vert lagt til rette for god fagutvikling i eit godt fagmiljø. Kommunen har prosjekt innan velferdsteknologi, kvardagsrehabilitering og nye dag - aktivitetsplassar.

Kommunen har god barnehagedekning, to skular, fleire fritidstilbod og ein vakker natur å boltre seg i. Vi er hjelpsame med å skaffe bustad.

Menn vert oppmoda om å søkje

Vi søkjer medarbeidarar som har:

 • bachelor i sjukepleie
 • fordel med erfaring
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har evne til å være fleksibel og motiverande
 • har sertifikat

Vi kan tilby:

 • rekruteringslønn for sjukepleiarar og vernepleiarar: kr. 30 000,- pr. år (0 – 6 års ansiennitet) over garantiløn
 • god opplæring
 • ein trygg og god arbeidsplass, der du i fellesskap er med og skapar eit godt arbeidsmiljø
 • bruk av tenestebilar i jobben

   

  Tilsetjinga skjer på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar. Vitnemål og attestar vert etterspurd i intervju.

Har du spørsmål om stillingane, ta kontakt med:

Finn Ove Arnes, tenesteleiar Jølster omsorgssenter - Vassenden.

Tlf:     57 72 64 72

Mob: 47 65 35 20

Mail: finn.ove.arnes@jolster.kommune.no

 

Søknad sendast via vårt elektroniske søknadssenter  på www.jolster.kommune.no

Søknadsfrist:  28.02.19                           Saksnr: 19/127