Verdiplattform

Kommuen har utvikla ei verdiplattform som alle tilsette arbeider ut i  frå. Sentralt i plattforma står omgrepa: Samhald, heilskap, brukarfokus og etikk.

 

SamhaldKlikk for stort bilete

For å utvikle samhald tek haldningane våre utgangspunkt i

 • Likeverd og respekt
 • Samvær og samhandling 
 • Tillit og lojalitet
 • Kunnskap / kompetanse
I arbeidet vårt fører dette til at vi vil
 • Bruke tid til å utvikle samhaldet, t.d. i møte med medarbeidarar
 • Informere om aktuelle utfordringar
 • Setje fokus på leiing
 • Ha møteplassar i eiga teneste 
 

HeilskapKlikk for stort bilete

For å fremje heilskap tek vi omsyn til
 • Utfordringane vi møter i tronge tider
 • Respektere spelereglar
 • Ha større perspektiv enn eige fagområde
 • Kunnskap på tvers
 • Lov til og takhøgde for å ”bry seg”
 
I arbeidet vårt fører dette til at vi vil
 • Formalisere spelereglar og halde oss til desse
 • Leggje vekt på god informasjonsflyt
 • Ta vare på og støtte kvarandre
 • Arbeider for felles profil
 • Unngå dobbelarbeid
 

Klikk for stort bilete

Brukarfokus

For å styrkje brukarfokus legg vi vekt på
 • Brukar- og borgarfokus
 • Brukarane / individet i sentrum
 • Brukarane har lov å stille krav til kommunen
 • Respekt
 
I arbeidet vårt fører dette til at vi vil
 • Møte brukarane med respekt
 • Vere opne mot brukarane
 • Vere høflege mot brukarane
 • Medverke til samordning av tenester