Delegering

Kommunelova §6 seier at det i hovudsak berre er kommunestyret som har mynde til å fatte vedtak på vegne av kommunen. Med det tal vedtak som skal fattast i kommuen er det ikkje praktisk mulig at kommunestyret fattar alle vedtak.Gjennom delegeringsreglementet har kommunestyret delegert mynde til andre organ i kommuen.