Medarbeidarundersøking

Jølster kommune deltek i KS sin pilot for ny medarbeiderundersøking, 10 Faktor. Undersøkinga har fokus på motivasjon, engsjement, medarbeiderskap og kompetanse. Linda Lai si forsking ligg til grunn for undersøkinga. Undersøkinga er eit verktøy for leiarutvikling.

Status i dag
I november 2014 deltok 250 av dei tilsette i Jølster kommune i undersøkinga. Undersøkinga var elektronisk. KS og Linda Lai arbeider no med utvikling av rapportverktøyet. 19. mars fekk vi resultata av undersøkinga. Sidan undersøkinga er i pilot er ikkje heile rapprtverktøyet ferdig utvikla endå.

Vidare
Det er anbefalt at undersøkinga vil bli gjennomført annankvart år. Undersøkinga er eit verktøy for leiar for å identifisere kva områder eininga opplever at er behov for satsing. 

Denne artikelen vil bli oppdatert med ny informasjon undevegs i piloten.
 

Dei 10 faktorane som blir målt i undersøkinga

1. Kompetansemobilisering - opplevd bruk av eigen kompetanse

2. Jobbautonomi - opplevd tillit og høve til å kunne arbeide sjølvstendig

3. Indre motivasjon - motivasjon for sjølve oppgåva

4. Mestringstru - tiltru til til eigen jobbkompetanse

5. Meistringsleiing - leiing som vektlegg utvikling og meistring

6. Rolleklarheit - tydeleg kommuniserte forventningar

7. Satsing på kompetanseutvikling

8. Fleksibilitet - vilje til å vere fleksibel på jobb

9. Meistringsklima - samarbeidskultur, gjere kvarande gode

10. Prososial motivasjon - ønskje om å bidra til andre si måloppnåing