Kompetanseplan

Jølster kommune vil bruke kompetansen som er i organisasjonen for å bidra til auka verdiskaping. Medarbeidarane sitt kompetansepotensial skal mobiliserast gjennom relevante oppgåver og utfordringar for å sikre kvalitet i teneste, effektiv ressursutnytting og godt omdøme som ein attraktiv arbeidsplass.