Budsjettkontroll

Årsbudsjettet er ei oppstilling av forventa inntekter og utgifter. Gjennom budsjettåret skal det rapporterast på alle ansvar slik at rådmannen kan halde kommunestyret oppdatert på den økonomiske situasjonen i kommunen.

Jølster kommune nyttar Visma Enterprise som rapportverktøy. Innan den 20 ande i kvar månad tek leiarar med budsjettansvar ut rapporar i Visma for aktuell periode, og nyttar skjema her på nettsida for budsjettkontroll for å rapportere inn opplysingar for si ansvar.

Skjema for budsjettkontroll

 

Informasjonen som vert gjeve i skjema er offentlig, og vert arkivert i sakshandsamingssystemet til kommunen, Websak. Innan den 30 i kvar månad vert det laga ei samanstilling av prognose knytt til kostnadar og årsaka til denne. Samanstilliga vert presentert i påfølgande formannskap.

Tertialrapport inneheld også rapport på måloppnåing i høve verksemdsplan. Skjema for tertialrapport kjem her: (ikkje klar)

 
Rapport Periode Frist
Månadsrapport januar 20. februar
Månadsrapport jaunar- februar 20.mars
Månadsrapport jaunar- mars 20. april
Tertialrapport januar- april 10.mai
Månadsrapport jaunar- mai 20. juni
Månadsrapport jaunar- juli 20. august
Tertialrapport januar- august 10.september
Månadsrapport jaunar- september 20.oktober
Månadsrapport jaunar- oktober 20.november
Månadsrapport jaunar- november 20. desember
Årsrapport januar-desember 01.mars

 

Nyttige lenkjer: