Nyhende
Publisert 14.03.2018
Fiber 4.

Nokre gatelys i Hjellbrekkefeltet er ute av drift. Jølster kommune arbeider med å rette feilen.

Det kan ta noko tid, då ein ikkje kan utføre gravearbeid når det er tele i marka.

Feilen vert retta så snart som mogeleg.

Publisert 14.03.2018
E39 Bjørset - Skei.jpg

Kunne du tenke deg å bringe mat til heimebuande i Skeiområdet? Som matkøyrar køyrer ein ut mat kvar 7. veke etter ein årsplan som er satt opp. Den veka køyrer ein alle sju dagane og ombringinga tek rundt ein time. Ein får refundert køyreutgiftene etter statens satsar.

Dersom ei veke eller ein dag der ein er satt opp ikkje høver er det berre å gi beskjed til Frivilligsentralen så ordnar dei med vikar. Det er også høve til å dele på ei veke dersom de er fleire som ønskjer å køyre. Ta kontakt med Frivilligsentralen – heilt uforpliktande - på telefon 95242444 dersom du ønsker meir informasjon!»

Publisert 13.03.2018
Dansing på kulturskulen

Det er sett av kr. 200 000,- til kulturmidlar i Jølster kommune, og 120 000,- av desse skal fordelast våren 2018.

Frist for å levere søknad er 3.april.

Publisert 12.03.2018
Sauer

Det er husdyrprodusentar som kan søkje no. Den 15. mars er absolutt siste frist for å søkje. Dersom du ikkje har søkt innan fristen, får du ikkje tilskot. Sjå heimesida til Landbruksdirektoratet for meir informasjon.

Dersom du allereie har levert inn søknad, eller ikkje disponerer husdyr på teljedato 1. mars, kan du sjå bort frå denne påminninga.

Har du spørsmål, ta kontakt med Anne Fetveit (tlf. 57 72 61 22)

Publisert 12.03.2018
Hund i band 1

Hjort og anna vilt er no spesielt sårbare. Hjorten lever på sparebluss gjennom vinteren. No er energireservane på det lågaste. Hjorten er difor spesielt sårbare no, fram til graset tek til å grønast. I fjellheimen førebur villreinen seg på kalvingstida. Det vil seie at også reinen er spesielt sårbar, i tida framover.  

Kommunen ber difor om at hunde-eigarar viser særleg aktsemd når dei går tur med/luftar sine fire-beina vener. Hald hunden i band så unngår du at hunden jagar vilt unødig. Vilt som vert jaga, kan i verste fall dø av utmatting.  

Publisert 07.03.2018
Fjellro 1

Trass i ein lang periode med kulde er isen på Jølstravatnet ikkje trygg å ferdast på.

Tjukkelsen på isen varierer og mange stader er det opne råker. Vi vil difor advare mot ferdsel på isen.

 

Publisert 06.03.2018
Tømmerdrift

 

Årsmøte i Jølster skogeigarlag 12.03

kl. 20:00 i Borgja

Publisert 02.03.2018
Nettside Sunnfjord kommune 1

Arbeidet med ny kommune er godt i gong. Vi har no lansert ei ny nettside der du kan følgje prosessane framover. Reformarbeidet er organisert i administrative og politiske prosjekt. På framsida finn du vegen inn til desse. Nettsida vert fylt med meir innhald framover i  takt med avklaringar som vert gjort og oppgåver som vert løyst.

På framsida har vi også ein «nedtellingsstafett»  som speglar kvardagen til innbyggjarane fram til 2020. Nedtellinga er starta – det er no 670 dagar att. Merk gjerne bildene dine på Instagram med #sunnfjordkommune , og ta del i stafetten.

Lenkje til nettsida:

https://www.prosjektsunnfjord.no/

Publisert 01.03.2018
Klimaseminar-for-ungdom-FB-banner

Vi inviterer unge mellom 13 og 28 år til å delta på klimaseminar på Larris Scene 20.mars

 

 

Publisert 28.02.2018

Med tilvising til Lov om eigedomsskatt til kommunane  §14 og §15 og takstnemnda sine vedtak om takstar, vert eigedomsskattelista for Jølster kommune lagt ut til offentleg gjennomsyn i perioden 01. – 22.03.2018.


Lista er lagt ut på kommunehuset og på denne nettsida, og syner alle eigedomane med gards-og bruksnummer, takst, botnfrådrag, skattenivå, grunnlag, skattesats og utrekna eigedomsskatt.