Kunngjerningar
Publisert 09.01.2018
Vedlikehaldsarbeid 4.

Jølster kommune lyser ut konkurranse på følgjande:


Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 – 2019 med opsjon for 2020.

 

Her ligg tilbodsdokumentet med skjema for tilbod:

 

Tilbodet skal leverast til: Jølster kommune v/ Tenestekontoret, Ospene 1, 6843 Skei i Jølster

eller på epost til : per.raftevold@jolster.kommune.no 

Publisert 20.12.2017

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 11.12.2017, vedteke jf. PBL 12-10 at Områdereguleringsplan for Vassenden Sør Plan ID 1431-1984002, med tilhøyrande dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Målet med områdereguleringsplanen er å legge til rette for utbyggingstiltak og infrastruktur i tilknyting til skule, idrettsanlegg, kyrkje/gravplass, campingplass og bustad. Ulike alternativ for utbygging av Vassenden skule er vurdert gjennom forprosjekt/skisseprosjekt og kalkyle og valt løysing for utvikling av skulen, skal no vidareførast i områdereguleringsplanen.

Dokument:   Reguleringskart (PDF, 2 MB)

                     Føresegner (PDF, 81 kB)

                     Planomtale (PDF, 5 MB)

                     ROS-analyse (PDF, 479 kB)

                     Vedtak (PDF, 435 kB)

 

 

 

 

 

Publisert 20.12.2017

 

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 11.12.2017, vedteke jf. PBL 12-10 at Områdereguleringsplan for Smiehogen, Plan-ID 1431-2016004, med tilhøyrande dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Planen er ei områderegulering der hovudformålet er bustadtomter, samt naudsynt infrastruktur til og i området. Planarbeidet skal opne for direkte utbygging av bustadområde for frittliggjande småhus og for konsentrert småhus (2-4 manns bustad/rekkehus eller liknande), samt sette av areal for framtidige bustadar.

Jølster kommune ønsker også i samband med planarbeidet å legge til rette for utbetring for nokre av utfordringane knytt til kryssutforming ved E39 – kryss til Storetrævegen og kryss Bjørkelia/ Jølstraholmen, samt tilrettelegge for eige areal for Vente-/kvile-/rasteplass for større køyretøy som er skilt frå aktiviteten på bensinstasjon/butikk på Jølstraholmen.

Dokument:   Reguleringskart (PDF, 2 MB)

                     Føresegner (PDF, 79 kB)

                     Planomtale (PDF, 3 MB)

                     Vedtak (PDF, 366 kB)

                     Rasrapport (PDF, 9 MB)

Publisert 27.11.2017
Kjøsnesfjorden vinter.JPG

Driftsbudsjett, Investeringsbudsjett, økonomiplan og gebyr er no lagt ut på høyring i 14 dagar før kommunestyret skal gjere endeleg vedtak.

 

Les meir

Publisert 15.11.2017
Tiltaksprisen 2016

Jølster kommune ynskjer framlegg til kandidatar til tiltakspris 2017.

Framlegg sendast til: Jølster kommune, tenestekontoret, 6843 Skei i Jølster

eller e-post: postmottak@jolster.kommune.no, frist 21.11.2017

 

 

Publisert 27.09.2017
Kjøsnes planprogram

Det faste utval for plan og utvikling vedtok 20.09.17 i sak 065/17 planprogram for detaljreguleringsplan Kjøsnes med Plan-ID 1431-2017001 jamfør PBL § 4-1 og § 12-9. 

 

Dokument i saka:

Planprogram (PDF, 108 kB)

Vedtak (PDF, 325 kB)

Saksutgreiing (PDF, 195 kB)

Publisert 10.08.2017
Vallogo 2009 farge

Valdagen i år er 11. september 2017. Du kan førehandstemme i perioden 10. august til 8. september og tidlegstemming startar 1. juli. 

Meir informasjon om stortingsvalet finn du på valg.no

Publisert 26.07.2017
Vassenden Sør

Det faste utval for plan og utvikling har vedteke  planprogram for Detaljregulering Vassenden Sør, Plan ID 1431-1984002,  jamfør PBL § 4-1 og § 12-9. 

Punkt 4 Framtidig bruk. Utgreiing av plassering av fleirbrukshall skal justerast i samsvar med vedtak i KST 13/06-17.

 

 

Publisert 03.07.2017
Astruptunet

I juli er biblioteket stengt

På Skei kan du ta kontakt med Tenestekontoret om du vil låne bøker

Velkomman att i august!

God Sommar