Kunngjeringar
Publisert 16.03.2017
Utsiktsbilde Gjesdal hyttefelt

Kommunestyret i Jølster vedtok den 07.03.2017 Detaljreguleringsplan for

utviding av Gjesdal hyttefelt planID 1431-2016001, i samsvar med PBL. §12-12.

 

Publisert 10.03.2017

I medhald av § 12-8 og § 12-9 i Plan og bygningslova vert det varsla oppstart av områdereguleringsplan for Vassenden Sør. 

Planområdet er på 275 daa. Hovudføremålet med planen er å legge til rette for utbyggingstiltak og infrastuktur i tilknyting til skule, idrettsanlegg, kyrkje/gravplass, campingplass og bustad.

Publisert 27.02.2017
Område for utbygging av fiber 2017

Jølster kom vil søkje om tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Regjeringa har gitt Nasjonale kommunikasjonsmyndigheter (NKOM) i oppgåve å administrere tilskotsordninga for breibandsutbygging. Kommunar og fylkeskommunar kan søkje NKOM om stønad. Det er krav i søknaden om at utbygginga skal ligge ute til høyring i minimum 4 veker. 

Publisert 21.02.2017
Trivselshagen. Bilde 2.

 Med tilvising til Lov om eigedomsskatt til kommunane §§14 og 15 og takstnemnda sine vedtak om takstar, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg gjennomsyn i perioden 22.02. – 15.03.2017.

Publisert 25.01.2017

Kommunestyret har i møte 24.1.17 justert gebyra på 2,5% med grunnlag i satsane for 2016 og avrunda til næraste heile 10 kr. Dei nye satsane gjeld frå 1.2.2017
 

Publisert 07.12.2016

Detaljreguleringsplan for Jokvihogen i Langhogane vart vedteken i kommunestyret KST-053/16 den 16.06.2016. Etter vedtaket kom det inn ei klage innanfor klagefristen; grunneigar Magne Støfring ynskte å redusere arealet avsett til Nærleik til om lag 185 M2.  Det vart gjort følgjande vedtak i klagehandsaminga:

Kommunestyret - 097/16:

Klagen vert teken til følgje og endringa vert innarbeida i reguleringsplanen vedteke den 16.6.16

Publisert 25.11.2016
Astrup

Driftsbudsjett, Investeringsbudsjett, økonomiplan og gebyr er no lagt ut på høyring i 14 dagar før kommunestyret skal gjere endeleg vedtak.

 

Les meir... 

Publisert 31.10.2016
Nav logo

NAV Jølster stengt dagane 3. og 4. november for intern opplæring

Publisert 06.10.2016
Vassenden bru.jpg

Vassenden bru vert stengt på grunn av vedlikehald.

Stengt desse klokkesletta: frå kl 07.00 til kl 19.00.

Gåande og syklande kan bruke gangbrua på Vassenden som vanleg

Omkøyring:

  • Mindre køyrety: omkøyring  frå E39, over brua på kommunal veg 54 ved Jølstrahomen, og vidare på kommunal veg 34 på sørsida
  • Støre køyrety: einaste omkøyringveg er fylkesveg 451 med start frå Skei

Sjå kart og meir informasjon på vegvesenet sine sider 

Publisert 30.09.2016

Det faste utval for plan og utvikling har vedteke planprogram for områdereguleringsplan Smiehogen med Plan-ID 1431-2016004 jamfør PBL § 4-1 og § 12-9.

Tillegg til føremålet i planprogrammet:  vurdere nærmiljøfunksjonar og anna næringsverksemd.

Publisert 21.09.2016

Kommunestyret i Jølster vedtok den 16.06.2016 reguleringsplan for Detaljreguleringsplan Jokvihogen i Langhogane, i samsvar med PBL. §12-12.

Publisert 15.06.2016

Jølster Kommune varslar med dette oppstart av områdereguleringsplan Smiehogen og offentleg ettersyn av planprogram for reguleringsplanen.

Publisert 03.06.2016
Staffeli med Astrup-signatur

Kommunestyret skal den 16.06.16 vedta økonomiplan for perioden 2017 -2020.

Merknader til økonomiplanen må vere Jølster kommune i hende innan 15.6.16

Publisert 14.03.2016
Fiber 4.


Jølster kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband i kommunen.  Regjeringa har gitt Nasjonale kommunikasjonsmyndigheter (Nkom) i oppgåve å administrere tilskots- ordninga for breibandsutbygging. Kommunar og fylkeskommunar kan søkje Nkom om stønad. Eit av krava for ein slik søknad er at planen for utbygginga skal ligge ute til høyring i fire veker (ein månad). 

 
Publisert 30.11.2015
Ved kommunehuset

Det nyvalde kontrollutvalet har sitt første møte den 7. desember

kl. 9:30 på møterom 1 i Jølster kommunehus.

Publisert 25.11.2015
Staffeli med Astrup-signatur

Driftsbudsjett, Investeringsbudsjett, økonomiplan og gebyr er no lagt ut på høyring i 14 dagar før kommunestyret skal gjere endeleg vedtak.

les meir..

Publisert 04.06.2015

Rådmann/formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan for perioden 2016 til 2019 er lagt ut til ettersyn jf Kommunelova §44.

Kommunestyret skal handsame plan i møte den 16.6.2015

Økonomiplanen ligg ute til ettersyn på Tenestekontoret

Framlegg til Økonomiplan 2016-2019 (PDF, 3 MB)

Publisert 13.05.2015

Kartblad 5 øvste del vart vedteken i kommunestyret den 28.04.2015

Saksframlegg med alle vedlegg

Publisert 14.04.2015
Herr Kurz og damene

 

Få med deg stykket Herr Kurz og damene!

Stykket kjem til Jølstramuseet Vassenden

                                                 19.april klokka 20.00

 

Publisert 24.03.2015
Kart: Skrede Førs KlakeggStartdalen.PNG

Jølster kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband i kommunen.  Regjeringa har gitt Nasjonale kommunikasjonsmyndigheter (Nkom) i oppgåve å administrere tilskots- ordninga for breibandsutbygging. Kommunar og fylkeskommunar kan søkje Nkom om stønad. Eit av krava for ein slik søknad er at planen for utbygginga skal ligge ute til høyring i fire veker (ein månad). 

Publisert 11.03.2015

Minner om at søknadsfristen for Kulturmidlar er sett til den 1.4.15

Les meir om retningsliner under tenesta Kulturmidlar

 
 
Login for redigering