Kunngjerningar
Publisert 17.04.2018
Vedlikehaldsarbeid 4.

Etter ein vinter med mykje strøing har det den siste tida kome mykje grus til syne på dei kommunale vegane og plassane.

  • Ein del stader er vegstikkene framleis fastfrosne og dei må fjernast før vi kan få feie.
  • Feiing er i gang, men det tek noko tid før har fått teke alle plassar.

 

Vi håpar at innbyggarane har forståing for att vi greier ikkje å vere ferdig på alle plassar samstundes.

Publisert 22.03.2018
Fiber 1

Jølster kom vil søkje om tilskot til utbygging av breiband i kommunen.  Det er krav i søknaden om at utbygginga skal ligge ute til høyring i minimum 4 veker. 

Publisert 06.03.2018
Brannbil

Det vert gjennomført brannøving i Bårdhuset med røyk frå kl 12.00 og utover dagen

Publisert 28.02.2018

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 14.02.2018, vedteke jf. PBL 12-10 at Detaljreguleringsplan for deponi på Klakegg Plan ID 1431-201002, med tilhøyrande dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

 

 

Planen ligg utlagt til ettersyn på Tenestekontoret.

 

 

Publisert 09.01.2018
Vedlikehaldsarbeid 4.

Jølster kommune lyser ut konkurranse på følgjande:


Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 – 2019 med opsjon for 2020.

 

Her ligg tilbodsdokumentet med skjema for tilbod:

 

Tilbodet skal leverast til: Jølster kommune v/ Tenestekontoret, Ospene 1, 6843 Skei i Jølster

eller på epost til : per.raftevold@jolster.kommune.no 

Publisert 20.12.2017

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 11.12.2017, vedteke jf. PBL 12-10 at Områdereguleringsplan for Vassenden Sør Plan ID 1431-1984002, med tilhøyrande dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Målet med områdereguleringsplanen er å legge til rette for utbyggingstiltak og infrastruktur i tilknyting til skule, idrettsanlegg, kyrkje/gravplass, campingplass og bustad. Ulike alternativ for utbygging av Vassenden skule er vurdert gjennom forprosjekt/skisseprosjekt og kalkyle og valt løysing for utvikling av skulen, skal no vidareførast i områdereguleringsplanen.

Dokument:   Reguleringskart (PDF, 2 MB)

                     Føresegner (PDF, 81 kB)

                     Planomtale (PDF, 5 MB)

                     ROS-analyse (PDF, 479 kB)

                     Vedtak (PDF, 435 kB)

 

 

 

 

 

Publisert 20.12.2017

 

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 11.12.2017, vedteke jf. PBL 12-10 at Områdereguleringsplan for Smiehogen, Plan-ID 1431-2016004, med tilhøyrande dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Planen er ei områderegulering der hovudformålet er bustadtomter, samt naudsynt infrastruktur til og i området. Planarbeidet skal opne for direkte utbygging av bustadområde for frittliggjande småhus og for konsentrert småhus (2-4 manns bustad/rekkehus eller liknande), samt sette av areal for framtidige bustadar.

Jølster kommune ønsker også i samband med planarbeidet å legge til rette for utbetring for nokre av utfordringane knytt til kryssutforming ved E39 – kryss til Storetrævegen og kryss Bjørkelia/ Jølstraholmen, samt tilrettelegge for eige areal for Vente-/kvile-/rasteplass for større køyretøy som er skilt frå aktiviteten på bensinstasjon/butikk på Jølstraholmen.

Dokument:   Reguleringskart (PDF, 2 MB)

                     Føresegner (PDF, 79 kB)

                     Planomtale (PDF, 3 MB)

                     Vedtak (PDF, 366 kB)

                     Rasrapport (PDF, 9 MB)

Publisert 27.11.2017
Kjøsnesfjorden vinter.JPG

Driftsbudsjett, Investeringsbudsjett, økonomiplan og gebyr er no lagt ut på høyring i 14 dagar før kommunestyret skal gjere endeleg vedtak.

 

Les meir

Publisert 15.11.2017
Tiltaksprisen 2016

Jølster kommune ynskjer framlegg til kandidatar til tiltakspris 2017.

Framlegg sendast til: Jølster kommune, tenestekontoret, 6843 Skei i Jølster

eller e-post: postmottak@jolster.kommune.no, frist 21.11.2017