Kunngjerningar
Publisert 14.12.2018
Klimaplan

 

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster kommune har utarbeidd eitt framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019 – 2030.

Planen er todelt og har ein kunnskaps- og plandel og eit handlingsprogram. Kunnskaps- og plandelen skildrar status, utviklingstrekk, utfordringar og mål for planperioden. Handlingsprogrammet inneheld 32 tiltak for perioden 2019 – 2022, og 10 av desse er prioriterte dei neste 4 åra.

Publisert 12.12.2018
Økonomiplan

Den 11. desember vedtok Jølster kommunestyre budsjett, økonomiplan, betalingssatsar og gebyr for 2019.

 

Her kan du lese kva som vart vedteke på kommunestyremøtet den 11.12.18.

Ved å klikke på vis detaljer under kvar sak kjem kommunestyrevedtaket fram på skjermen. (du treng ikkje opne fila for å lese vedtaket)

 

Publisert 30.11.2018
Brake i vinterkåpe

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2019, økonomiplan, investeringsbudsjett og gebyr for 2019 ligg ute til offentleg ettersyn fram til kommunestyret skal gjere endeleg vedtak den 11.12.18.

Papirkopi av dokumenta ligg også på tenestekontoret.

Slik kan du sende inn merknader:

sende epost: postmottak@jolster.kommune.no

sende brev til:  Jølster kommune, Ospene 1, 6843 Skei i Jølster

Frist for merknad er 10.12.2018

 

 

Publisert 27.11.2018
Nav logo
Publisert 28.09.2018
Fossheim minikraftverk_Visualisering_Kraftstasjon

Jølster kommunen har motteke søknad om konsesjon for Fossheim minikraftverk på Vassenden. Søknaden vert med dette lagt ut til ettersyn, sjå lenkje til søknaden nedanfor. Det er høve til å gje uttale til søknaden fram til fredag 7. desember 2018.

Publisert 19.09.2018

Utval for plan og utvikling i Jølster kommune har vedteke, i medhald av PBL 14-2, at Områdereguleringsplan for Smiehogen Plan-ID 1431-2016004 vert utvida i samsvar med vedlagt kart, datert 04.09.18.

 

Utvidinga vert sendt på ei avgrensa høyring til grunneigarar innafor det utvida området og overordna styresmakte som har ansvar for fagområder som vert påverka.

 

Høyringsperiode er 3 veker og merknadsfrist er sett til 11.10.18.

 

 

 

Publisert 10.07.2018
Kjøsnes planprogram

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 19.06.2018, vedteke jf. PBL 12-10 at Detaljreguleringsplan for Kjøsnes, Plan-ID 1431-2017001, med tilhøyrande

dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

 

Publisert 06.06.2018
Vassenden vassverk

Varsel om koking av drikkevatn - Ålhus vassverk 

Det er sendt ut melding på sms til dei som er knytt til vassverket.

 

Dette varselet gjeld dei som er tilknytta Ålhus Vassverk (Drikkevatn frå Jølstravatnet).

Etter resultat frå vassprøver syner det for høgt innhold av (tarm)bakteriar slik at vi må innføre kokepåbod med umiddelbar virkning.

Feil med prøvetaking kan vere årsak, derfor vert nye prøver tatt umiddelbart. Tilbakemelding frå laboratorium kjem i løpet av komande helg. Nytt varsel vert om opphøyrsendt når vi har fått svar.

Publisert 17.04.2018
Vedlikehaldsarbeid 4.

Etter ein vinter med mykje strøing har det den siste tida kome mykje grus til syne på dei kommunale vegane og plassane.

  • Ein del stader er vegstikkene framleis fastfrosne og dei må fjernast før vi kan få feie.
  • Feiing er i gang, men det tek noko tid før har fått teke alle plassar.

 

Vi håpar at innbyggarane har forståing for att vi greier ikkje å vere ferdig på alle plassar samstundes.