Kunngjerningar
Publisert 19.11.2019

Møte i Jølster kontrollutval måndag 25. november kl. 9:00 

stad: Vassenden skule, møterom Halvgjerda merk tid og stad!


Lenke til sakliste

Publisert 21.10.2019

 Dei som  fekk skade på eigedomar i samband med flaumen og rasa 30. juli må søkje naturskadeerstatning innan 30. oktober.

Naturskadeordninga dekkjer skade på objekt det ikkje er mogleg å forsikre mot naturskade gjennom alminneleg privat forsikringsordning. Dette kan vere vegar, bruer, jord- og skogbruksareal, med meir.

 

Les meir om ordninga og korleis søkje om erstatning på landbruksdirektoratets nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

Publisert 02.10.2019

 

Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 har Jølster kommune tildelt einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd, § 29 tredje ledd og § 30 med underliggande forskrifter. Vidare er Sunnfjord Miljøverk IKS, med same heimel, også tildelt einerett for tømming og mottak av slam frå kommunale slamavskiljarar, mottak av slam frå kommunale reinseanlegg og innsamling, mottak og behandling av avfall frå kommunale verksemder/institusjonar.

 

Vedtak om einerettstildeling blei fatta av formannsskapet i Jølster kommune sak 43/19, samt ved vedtak i Jølster kommunestyre sak 64 og 65/19.

 

Vedtaka har følgjande ordlyd:

 

Formannsskapet i Jølster kommune sak 67/19:

  1. Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 tildeler Jølster kommune med dette einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 29 tredje ledd og § 30 med underliggande forskrifter. 

  2. Den tildelte eineretten kan delegerast vidare av SUM til selskap som oppfyller vilkåra for å vere offentlegrettslege organ, jf. anskaffelsesforskrifta § 1-2 (2).

  3. Vedtaket er gjort med heimel i politisk delegeringsregelment KST sak 93/16, i samsvar med §13 i kommunelova («hasteparagrafen»)

 

Jølster kommunestyre 64/19:

  1. Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 tildeler Jølster kommune med dette einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) for tømming og mottak av slam frå kommunale slamavskiljarar, mottak av slam frå kommunale reinseanlegg og innsamling, mottak og behandling av avfall frå kommunale verksemder/institusjonar.

  2. Den tildelte eineretten kan delegerast vidare av SUM til selskap som oppfyller vilkåra for å vere offentlegrettslege organ, jf. anskaffelsesforskrifta § 1-2 (2).

 

Jølster kommunestyre 65/19:

  1. Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 tildeler Jølster kommune med dette einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd med underliggande forskrifter.
  2. Den tildelte eineretten kan delegerast vidare av SUM til selskap som oppfyller vilkåra for å vere offentlegrettslege organ, jf. anskaffelsesforskrifta § 1-2 (2).

 

Publisert 09.08.2019

Jølster kommune har fått svar på drikkevassprøver som vart teke etter hendinga 30.07.2019.

Det er ikkje påvist bakteriar i drikkevatn som vert levert til abonnentane.

 

 

Vatn har framleis tilfredsstillande kvalitet og det er ikkje behov for tiltak

Publisert 08.08.2019

Vassenden skule:

Oppstart fyrste skuledag kl. 09.00 for 2.-10. klasse, og kl. 10.00 for elevane i 1. klasse. Oppmøte ved klasseromma. SFO er open som vanleg for dei som har SFO-plass.

 

Skei skule:

Oppstart fyrste skuledag kl. 09.00 for 2.-10. klasse, og kl. 10.00 for elevane i 1. klasse. Oppmøte i gymsalen for 2.-10 klasse, 1. klasse møter på klasserommet.

 

Publisert 01.07.2019

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 05.06.19, vedteke jf. PBL 12-10 at Hamrane Plan ID 1431-2016002, med tilhøyrande dokument, skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for sentrumsnære bustader, tenesteyting og næringsverksemd.

Ev. merknader skal sendast skriftleg til Jølster kommune, Kommunehuset, 6843 Skei, eller på e-post til postmottak@jolster.kommune.no innan 26.08.19.

 

Dokument i saka:

Detaljreguleringsplan Hamrane Plan ID 1431-2016001 -Skredfarevurdering (PDF, 5 MB)