Kunngjerningar
Publisert 02.10.2019

 

Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 har Jølster kommune tildelt einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd, § 29 tredje ledd og § 30 med underliggande forskrifter. Vidare er Sunnfjord Miljøverk IKS, med same heimel, også tildelt einerett for tømming og mottak av slam frå kommunale slamavskiljarar, mottak av slam frå kommunale reinseanlegg og innsamling, mottak og behandling av avfall frå kommunale verksemder/institusjonar.

 

Vedtak om einerettstildeling blei fatta av formannsskapet i Jølster kommune sak 43/19, samt ved vedtak i Jølster kommunestyre sak 64 og 65/19.

 

Vedtaka har følgjande ordlyd:

 

Formannsskapet i Jølster kommune sak 67/19:

  1. Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 tildeler Jølster kommune med dette einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 29 tredje ledd og § 30 med underliggande forskrifter. 

  2. Den tildelte eineretten kan delegerast vidare av SUM til selskap som oppfyller vilkåra for å vere offentlegrettslege organ, jf. anskaffelsesforskrifta § 1-2 (2).

  3. Vedtaket er gjort med heimel i politisk delegeringsregelment KST sak 93/16, i samsvar med §13 i kommunelova («hasteparagrafen»)

 

Jølster kommunestyre 64/19:

  1. Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 tildeler Jølster kommune med dette einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) for tømming og mottak av slam frå kommunale slamavskiljarar, mottak av slam frå kommunale reinseanlegg og innsamling, mottak og behandling av avfall frå kommunale verksemder/institusjonar.

  2. Den tildelte eineretten kan delegerast vidare av SUM til selskap som oppfyller vilkåra for å vere offentlegrettslege organ, jf. anskaffelsesforskrifta § 1-2 (2).

 

Jølster kommunestyre 65/19:

  1. Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 tildeler Jølster kommune med dette einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd med underliggande forskrifter.
  2. Den tildelte eineretten kan delegerast vidare av SUM til selskap som oppfyller vilkåra for å vere offentlegrettslege organ, jf. anskaffelsesforskrifta § 1-2 (2).

 

Publisert 09.08.2019

Jølster kommune har fått svar på drikkevassprøver som vart teke etter hendinga 30.07.2019.

Det er ikkje påvist bakteriar i drikkevatn som vert levert til abonnentane.

 

 

Vatn har framleis tilfredsstillande kvalitet og det er ikkje behov for tiltak

Publisert 08.08.2019

Vassenden skule:

Oppstart fyrste skuledag kl. 09.00 for 2.-10. klasse, og kl. 10.00 for elevane i 1. klasse. Oppmøte ved klasseromma. SFO er open som vanleg for dei som har SFO-plass.

 

Skei skule:

Oppstart fyrste skuledag kl. 09.00 for 2.-10. klasse, og kl. 10.00 for elevane i 1. klasse. Oppmøte i gymsalen for 2.-10 klasse, 1. klasse møter på klasserommet.

 

Publisert 01.07.2019

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 05.06.19, vedteke jf. PBL 12-10 at Hamrane Plan ID 1431-2016002, med tilhøyrande dokument, skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for sentrumsnære bustader, tenesteyting og næringsverksemd.

Ev. merknader skal sendast skriftleg til Jølster kommune, Kommunehuset, 6843 Skei, eller på e-post til postmottak@jolster.kommune.no innan 26.08.19.

 

Dokument i saka:

Detaljreguleringsplan Hamrane Plan ID 1431-2016001 -Skredfarevurdering (PDF, 5 MB)

Publisert 20.03.2019

Jølster brannvesen skal gjennomføre røykdykkarøvelse ved basen til uteseksjonen ( IR10 garagen) måndag 25 mars mellom 18.00 og 22.00. Det blir brukt ein del røyk i samband med øvelsen. Dette er ein ufarleg røyk. Arve Dvergsdal er ansvarleg for øvelsen og kan ved behov nås på tlf 99202666.

Publisert 20.03.2019

Vil du sjekke fakturaene dine i Jølster kommune?

Du kan som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer, betalte og ubetalte.

I tillegg kan du søke om betalingsutsetting

Fakturainnsyn Jølster kommune:

Klipp ut lenka og lim den inn i nettlesaren din
https://vismajolster.sysikt.no/citizenselfservice?company=1

 

 

Publisert 13.03.2019

Annonse frå:  kommunane Askvoll, Hyllestad, Fjaler, Gaular, Førde, Naustdal. Jølster, Balestrand og Høyanger og Nasjonal kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM):

 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner

Modellen skal prøves ut i ditt distrikt.

For å måle effekten av den nye organiseringen trenger forskerne i prosjektet informasjon om befolkningen som bruker legevakt- og ambulansetjenesten
 

Derfor gjennomføres det i perioden 1.februar 2019 til 31.desember 2020 en datainnsamling fra legevakt- og ambulansetjenesten i ditt distrikt. Data som samles inn gjelder din kontakt og bruk av legevakt- og/eller ambulansetjeneste.

Les meir i artikkelen