Kunngjerningar
Publisert 28.09.2018
Fossheim minikraftverk_Visualisering_Kraftstasjon

Jølster kommunen har motteke søknad om konsesjon for Fossheim minikraftverk på Vassenden. Søknaden vert med dette lagt ut til ettersyn, sjå lenkje til søknaden nedanfor. Det er høve til å gje uttale til søknaden fram til fredag 7. desember 2018.

Publisert 19.09.2018

Utval for plan og utvikling i Jølster kommune har vedteke, i medhald av PBL 14-2, at Områdereguleringsplan for Smiehogen Plan-ID 1431-2016004 vert utvida i samsvar med vedlagt kart, datert 04.09.18.

 

Utvidinga vert sendt på ei avgrensa høyring til grunneigarar innafor det utvida området og overordna styresmakte som har ansvar for fagområder som vert påverka.

 

Høyringsperiode er 3 veker og merknadsfrist er sett til 11.10.18.

 

 

 

Publisert 10.07.2018
Kjøsnes planprogram

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 19.06.2018, vedteke jf. PBL 12-10 at Detaljreguleringsplan for Kjøsnes, Plan-ID 1431-2017001, med tilhøyrande

dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

 

Publisert 06.06.2018
Vassenden vassverk

Varsel om koking av drikkevatn - Ålhus vassverk 

Det er sendt ut melding på sms til dei som er knytt til vassverket.

 

Dette varselet gjeld dei som er tilknytta Ålhus Vassverk (Drikkevatn frå Jølstravatnet).

Etter resultat frå vassprøver syner det for høgt innhold av (tarm)bakteriar slik at vi må innføre kokepåbod med umiddelbar virkning.

Feil med prøvetaking kan vere årsak, derfor vert nye prøver tatt umiddelbart. Tilbakemelding frå laboratorium kjem i løpet av komande helg. Nytt varsel vert om opphøyrsendt når vi har fått svar.

Publisert 17.04.2018
Vedlikehaldsarbeid 4.

Etter ein vinter med mykje strøing har det den siste tida kome mykje grus til syne på dei kommunale vegane og plassane.

  • Ein del stader er vegstikkene framleis fastfrosne og dei må fjernast før vi kan få feie.
  • Feiing er i gang, men det tek noko tid før har fått teke alle plassar.

 

Vi håpar at innbyggarane har forståing for att vi greier ikkje å vere ferdig på alle plassar samstundes.

Publisert 22.03.2018
Fiber 1

Jølster kom vil søkje om tilskot til utbygging av breiband i kommunen.  Det er krav i søknaden om at utbygginga skal ligge ute til høyring i minimum 4 veker. 

Publisert 06.03.2018
Brannbil

Det vert gjennomført brannøving i Bårdhuset med røyk frå kl 12.00 og utover dagen

Publisert 28.02.2018

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 14.02.2018, vedteke jf. PBL 12-10 at Detaljreguleringsplan for deponi på Klakegg Plan ID 1431-201002, med tilhøyrande dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

 

 

Planen ligg utlagt til ettersyn på Tenestekontoret.

 

 

Publisert 09.01.2018
Vedlikehaldsarbeid 4.

Jølster kommune lyser ut konkurranse på følgjande:


Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 – 2019 med opsjon for 2020.

 

Her ligg tilbodsdokumentet med skjema for tilbod:

 

Tilbodet skal leverast til: Jølster kommune v/ Tenestekontoret, Ospene 1, 6843 Skei i Jølster

eller på epost til : per.raftevold@jolster.kommune.no