Kunngjerningar
Publisert 13.02.2019
Vallogo 2009 farge

Alle parti og grupper som ønsker å stille til kommunestyrevalet, må levere listeforslag til Sunnfjord kommunen innan 1. april 2019, kl. 12.00.

På dette tidspunktet må listeforslaget ha kome til kommunen. Det er ikkje nok at det er postlagt.

 

Fysisk innlevering må leverast til Servicetorget i Førde rådhus, i kontortida (08:00-15:45

Listeforslaget kan òg sendast i posten til:

Førde kommune v/Sunnfjord valstyre

Postboks 338

6802 Førde

De finn rettleiing og informasjon om listeforslag på Sunnfjord kommune si heimeside

 

Publisert 19.12.2018
Juletre

Tenestekontoret/kommunehuset har stengt julafta, 1. juledag, 2. juledag, nyttårsaftan og 1. nyttårdag. I romjula er opningstidene kl. 10:00 til 14:00. 

Legekontoret har stengt julafta, 1. juledag, 2. juledag, nyttårsaftan og 1. nyttårsdag. Legekontoret har vanlege opningstider 27-28. desember. 

SYS-IKL (legevakta i Førde) har ope når Jølster legekontor er stengt.

NAV har stengt julafta, 1. og 2. juledag, og nyttårafta. Elles ope kontor måndag, onsdag og fredag i tida 12.00-14.00 NAV

 

 

Publisert 19.12.2018
Vassenden barnehage

 

Det har ved eit uhell gått ut to faktura pr kunde denne månaden.
Dei har likt kidnr. og forfall 29.12.18
Du skal berre betale den eine. Velg gjerne den med høgast fakturanr.

Dei som har avtalegiro må stogge den eine fakturaen slik at den ikkje vert trekt.
 

 

Dersom nokon betaler dobbelt, vil dei få pengane tilbake, men det kan ta litt tid før vi finn ut av det.

Send oss gjerne ein e-post dersom du har betalt dobbelt postmottak@jolster.kommune.no

Publisert 14.12.2018
Klimaplan

 

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster kommune har utarbeidd eitt framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019 – 2030.

Planen er todelt og har ein kunnskaps- og plandel og eit handlingsprogram. Kunnskaps- og plandelen skildrar status, utviklingstrekk, utfordringar og mål for planperioden. Handlingsprogrammet inneheld 32 tiltak for perioden 2019 – 2022, og 10 av desse er prioriterte dei neste 4 åra.

Publisert 12.12.2018
Økonomiplan

Den 11. desember vedtok Jølster kommunestyre budsjett, økonomiplan, betalingssatsar og gebyr for 2019.

 

Her kan du lese kva som vart vedteke på kommunestyremøtet den 11.12.18.

Ved å klikke på vis detaljer under kvar sak kjem kommunestyrevedtaket fram på skjermen. (du treng ikkje opne fila for å lese vedtaket)

 

Publisert 30.11.2018
Brake i vinterkåpe

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2019, økonomiplan, investeringsbudsjett og gebyr for 2019 ligg ute til offentleg ettersyn fram til kommunestyret skal gjere endeleg vedtak den 11.12.18.

Papirkopi av dokumenta ligg også på tenestekontoret.

Slik kan du sende inn merknader:

sende epost: postmottak@jolster.kommune.no

sende brev til:  Jølster kommune, Ospene 1, 6843 Skei i Jølster

Frist for merknad er 10.12.2018

 

 

Publisert 27.11.2018
Nav logo
Publisert 28.09.2018
Fossheim minikraftverk_Visualisering_Kraftstasjon

Jølster kommunen har motteke søknad om konsesjon for Fossheim minikraftverk på Vassenden. Søknaden vert med dette lagt ut til ettersyn, sjå lenkje til søknaden nedanfor. Det er høve til å gje uttale til søknaden fram til fredag 7. desember 2018.

Publisert 19.09.2018

Utval for plan og utvikling i Jølster kommune har vedteke, i medhald av PBL 14-2, at Områdereguleringsplan for Smiehogen Plan-ID 1431-2016004 vert utvida i samsvar med vedlagt kart, datert 04.09.18.

 

Utvidinga vert sendt på ei avgrensa høyring til grunneigarar innafor det utvida området og overordna styresmakte som har ansvar for fagområder som vert påverka.

 

Høyringsperiode er 3 veker og merknadsfrist er sett til 11.10.18.