Kunngjerningar
Publisert 10.07.2018
Kjøsnes planprogram

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 19.06.2018, vedteke jf. PBL 12-10 at Detaljreguleringsplan for Kjøsnes, Plan-ID 1431-2017001, med tilhøyrande

dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

 

Publisert 06.06.2018
Vassenden vassverk

Varsel om koking av drikkevatn - Ålhus vassverk 

Det er sendt ut melding på sms til dei som er knytt til vassverket.

 

Dette varselet gjeld dei som er tilknytta Ålhus Vassverk (Drikkevatn frå Jølstravatnet).

Etter resultat frå vassprøver syner det for høgt innhold av (tarm)bakteriar slik at vi må innføre kokepåbod med umiddelbar virkning.

Feil med prøvetaking kan vere årsak, derfor vert nye prøver tatt umiddelbart. Tilbakemelding frå laboratorium kjem i løpet av komande helg. Nytt varsel vert om opphøyrsendt når vi har fått svar.

Publisert 17.04.2018
Vedlikehaldsarbeid 4.

Etter ein vinter med mykje strøing har det den siste tida kome mykje grus til syne på dei kommunale vegane og plassane.

  • Ein del stader er vegstikkene framleis fastfrosne og dei må fjernast før vi kan få feie.
  • Feiing er i gang, men det tek noko tid før har fått teke alle plassar.

 

Vi håpar at innbyggarane har forståing for att vi greier ikkje å vere ferdig på alle plassar samstundes.

Publisert 22.03.2018
Fiber 1

Jølster kom vil søkje om tilskot til utbygging av breiband i kommunen.  Det er krav i søknaden om at utbygginga skal ligge ute til høyring i minimum 4 veker. 

Publisert 06.03.2018
Brannbil

Det vert gjennomført brannøving i Bårdhuset med røyk frå kl 12.00 og utover dagen

Publisert 28.02.2018

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 14.02.2018, vedteke jf. PBL 12-10 at Detaljreguleringsplan for deponi på Klakegg Plan ID 1431-201002, med tilhøyrande dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

 

 

Planen ligg utlagt til ettersyn på Tenestekontoret.

 

 

Publisert 09.01.2018
Vedlikehaldsarbeid 4.

Jølster kommune lyser ut konkurranse på følgjande:


Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 – 2019 med opsjon for 2020.

 

Her ligg tilbodsdokumentet med skjema for tilbod:

 

Tilbodet skal leverast til: Jølster kommune v/ Tenestekontoret, Ospene 1, 6843 Skei i Jølster

eller på epost til : per.raftevold@jolster.kommune.no 

Publisert 20.12.2017

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 11.12.2017, vedteke jf. PBL 12-10 at Områdereguleringsplan for Vassenden Sør Plan ID 1431-1984002, med tilhøyrande dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Målet med områdereguleringsplanen er å legge til rette for utbyggingstiltak og infrastruktur i tilknyting til skule, idrettsanlegg, kyrkje/gravplass, campingplass og bustad. Ulike alternativ for utbygging av Vassenden skule er vurdert gjennom forprosjekt/skisseprosjekt og kalkyle og valt løysing for utvikling av skulen, skal no vidareførast i områdereguleringsplanen.

Dokument:   Reguleringskart (PDF, 2 MB)

                     Føresegner (PDF, 81 kB)

                     Planomtale (PDF, 5 MB)

                     ROS-analyse (PDF, 479 kB)

                     Vedtak (PDF, 435 kB)

 

 

 

 

 

Publisert 20.12.2017

 

Det vart i møte for Utval for plan og utvikling, den 11.12.2017, vedteke jf. PBL 12-10 at Områdereguleringsplan for Smiehogen, Plan-ID 1431-2016004, med tilhøyrande dokument skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Planen er ei områderegulering der hovudformålet er bustadtomter, samt naudsynt infrastruktur til og i området. Planarbeidet skal opne for direkte utbygging av bustadområde for frittliggjande småhus og for konsentrert småhus (2-4 manns bustad/rekkehus eller liknande), samt sette av areal for framtidige bustadar.

Jølster kommune ønsker også i samband med planarbeidet å legge til rette for utbetring for nokre av utfordringane knytt til kryssutforming ved E39 – kryss til Storetrævegen og kryss Bjørkelia/ Jølstraholmen, samt tilrettelegge for eige areal for Vente-/kvile-/rasteplass for større køyretøy som er skilt frå aktiviteten på bensinstasjon/butikk på Jølstraholmen.

Dokument:   Reguleringskart (PDF, 2 MB)

                     Føresegner (PDF, 79 kB)

                     Planomtale (PDF, 3 MB)

                     Vedtak (PDF, 366 kB)

                     Rasrapport (PDF, 9 MB)

Publisert 27.11.2017
Kjøsnesfjorden vinter.JPG

Driftsbudsjett, Investeringsbudsjett, økonomiplan og gebyr er no lagt ut på høyring i 14 dagar før kommunestyret skal gjere endeleg vedtak.

 

Les meir